Menu

Documenten

Document R-1661-14-8012-33v

Embrecht Cornelis Anthonissen heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan Joost Geritsse de Beir, een huijsinge metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, seven quartier, ofte daer ontrent groot sijnde, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt in Stadtshoeff, aldaer tusschen erffenisse Joost Gerits de Beir aen d'een sijde westwaerts, ende Goijert Jan Goijaerts aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aen d'een eijnde suijtwaerts, ende streckende metten noordeneijnde aende gemeijne straet, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat voorn. cooper hier vuijt gelden sal, eens de somme van veertich gulden capitael aende weduwe wijlen Cornelis Jan Creijers, ende alnoch een hondert ende veertich guldens capitael aen Jan Anthonis Claessen de jonge, respective metten intresten, daer aff naer datum deses te vervallen, sonder argelist, actum iiii meert 1661, scabini Stackenborch vander Burcht et Huttenis,

Jan Cornelis Anthonis heeft geboden sijne blijckende penningen omme metten rechte van naerderschappen te lossen ende calangieren de bovenstaende huijsinge ende erve door Embrecht sijnen broeder hier voorens aen Jan Joost Gerits de Beir gevest ende opgedragen, gelovende etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra,

Quo facto (dit gedaan zijnde) heeft de voors. Jan Cornelis Anthonis dese naederinge met allent recht hem daer vuijt geboren, wederom geschonken overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van d'voorn. Jan Joost Gerits de Beir originelen cooper, die de voors. huijsinge ende erve alsnu eijgen is, promittens et obligans pro ut moris est (belovende en verbindende zoals gewoonte is), actum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832