Menu

Documenten

Document R-1661-14-8012-75v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert Goijaert Jan Goijaerts ter eenre ende Jan sijnen sone ter andere sijden, diewelcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben van seeckere huijsinge metten gronde van dien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Goijaert aen d'een sijde oostwaerts, ende de weduwe metter kinderen Laureijs Henrick Spijckers aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aen d'erven van d'voors. Goijaert met Willem Jan Peter Goijaerts, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, bij hen in coope vercregen tegens Ego de Wits nomine uxoris ende waerinne sij op den 30 october 1660 voor schepenen alhier gevest ende geerft sijn, ende dat inder vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcke d'voorn. Jan te deele bevallen is ende sal alsoo den selven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, de camer vande vs. huijsinge scheijdende op den graet vande schauw tusschen deselve camer ende de naer volgende keucken, metten gronde vandien, ende de gerechte helfte der voors. aenstede ende erffenisse aff te paelen aende oostensijde neffens de andere erven van sijnen voors. vader, los ende vrij, ende daerenboven alnoch in vergelijckinge van cavelen aller Allerheijligen eerstcomende van het naer volgende loth ontfangen de somme van vijftich guldens eens,

Ende waer tegens d'voorn. Goijaert te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben behouden, ende erffelijck possideren de keucken met het achterhuijs ende den gronde vandien, mitsgaders de wederhelfte vande voors. erffenisse aff te deelen aende westensijde neffens de erve der weduwe ende kinderen Laureijs Henrick Spijckers voors. ende dit metten belastinge vande respective chijnsen, naerder inde voors. veste vanden 30 october 1660 vuijtgedruckt die bij hem geheelijcken sonder last vande vs. Jan sijnen sone sullen moeten werden voldaen ende betaelt, ende sal daerenboven in egalisatie van cavelen Allerheijligen toecomende, alnoch aen sijnen sone moeten betaelen d'voors. vijftich guldens eens,

Voorts is ondersproocken dat de schouwe tusschen de camer ende keucken sal blijven gemeijn, ende dat deselve niet en sal vermogen affgebroocken te werden, dat d'een ofte d'ander daer door eenigen interest ofte schade souden mogen comen te lijden, doch bij aldien sulcx met gemeijn consent geschiede soo sal den balck mette stijlen inde selve schouwe comen tot proffijte van d'voors. camer, gelijck insgelijcx tot gemeijn gebruijck blijven sal den oven inde voors. huijsinge ende sullen derhalven t'samen moeten onderhouden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum iii september 1661, scabini Stackenborch et relatu vanden Brouck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832