Menu

Documenten

Document R-1661-14-8012-82r

Cornelis sone wijlen Adriaen Jacob Crijnen, daer moeder aff was Anna Jan Adriaen Lenaers, met sijne suster, cum tutore, mitsgaders Adriaen Anthonis Hoecks ende Daniel Willems van Heijst, als beedichde momboir, ende toesiender over d'voors. Cornelis ende Maria sijne suster, ... heere drossaert met schepene ondergenoemt in dese instaende voor de drie onmondige kinderen wijlen Margrita dochter Adriaens, ende Anna voornoemt daer vader aff was Anthonij Thalma van Grobbendoncq hebben met voorgen. decreet ende permisse van heere drossaert ende schepenen deser Heerlijckheijt, wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midsdese overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Peter Peter Huijberts, eene huijsinge mette gronde vandien ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende, anderhalff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans etc., binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aen de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Smolders de jonge cum suis d'een sijde, ende deselve Smolders oock d'ander sijde, ende d'een eijnde, ende streckende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc., gelovende etc., ende alle commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum xxi october 1661, scabini vanden Brouck et van Pelt.

Inde marge:
Ontnaerdert door Peter Huijberts, als man ende momboir van Niclaeske Willem Jan Daniels van Heijst, ten behoeve van Niclaesken, promitten obligans ende pro ut in forma, actum 31 december, scabini Stakenborch et van Pelt.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832