Menu

Documenten

Document R-1661-14-8012-88r

Gijsbert sone wijlen Cornelis Anthonis Herman Janssen heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan Jan Willems d'jonge een huijs met sijnen gronde, hoff, boomgaert ende erffenisse daer aen leggende ende daer toe behoorende drie loopensaten min een roede metter maete begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aen het Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Peter Jacobs aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse der wed. mette kinderen Adriaen Jan Adriaen Willems aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Michiel Jan Gielen, ende Jans Jan Peters? tot aende gemeene straete, alsoo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. super se et omnia sua bona, warandiam more solito (op zich en al zijn goederen, te waren als gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen eenen jaerlijcxe ende erffelijcken pacht van een halff mudde roggen aende Pastorije van Riel, met vijff guldens jaerlijcx betaelt wordende, die de cooper soo sal moeten voldoen ende jaerlijcx vergelden ende betaelen ofte aflossen ende quijten, dat de vercooper noch sijne andere goederen, bij faute vandien egeen schade en sal overcomen, is oock voorwaerde dat den wech liggende tusschen dese erve, ende tusschen erve vande wed. Adriaen Jan Adriaens gaen sal halff ende halff ende daer over sullen mogen wegen die recht van wech daer over sijn hebbende, pro ut in forma sonder argelist, actum den iii november 1661, scabini Stakenborch et van den Brouck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832