Menu

Documenten

Document R-1661-14-8012-91v

Compareerde Jan Cornelis Anthonis als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Cornelis de Beir ter eenre, ende Jan Peter Jacobs ter andere sijden, die welcke hebben bekent bekennende midtsdesen metten anderen eene erffmangeling aengegaen te hebben vande naerbeschreven erffgoederen inden forme ende manieren hier naer volgende,

Overmidts der welcker d'voorn. Jan Cornelis Anthonis van Jan Peter Jacobs sal hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten een parcheeltjens lants een halff lopensaet metter maete begrijpende, waer op den voors. Jan Cornelis Anthonis een huijs heeft getimmert gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Michiel Jan Michiel Meijnaerts aen d'een sijde noortwaerts ende d'voors. Jan Peter Jacobs aen d'ander sijde suijtwaerts ende oock aende oosten eijnde, strekkende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij,

Ende waer tegens d'voorn. Jan Peter jacobs van d'voors. Jan Cornelis Anthonissen sal hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren een parcheeltjen saeijlandts insgelijcx een halff lopensaet metter maete begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse, Jan Jans van Buel d'een sijde noortwaerts, ende d'voors. Jan Peter Jacobs aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende oost ende westwaerts aende erve Jan Gerit Cornelis, los ende vrij, vuijtgenomen te gedogen het wegen ende stegen als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum den xxiii november 1661, scabini Staeckenborch et relatu vanden Brouck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832