Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1661-14-8012-92r

Jan Cornelis Anthonissen, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Jan Cornelis de Beir heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Jan Willemssen van Buel, eerst eene huijsinge, metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Michiel Jan Michiel Meijnaerts, aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Peter Jacobs aen d'ander sijde suijtwaerts, ende oock aen d'een eijnde oostwaerts, ende streckende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende tot dien alnoch een parcheeltjen saeijlants anderhalff loopensaeten min 5 1/2 roeden ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Gerit Cornelis Peters d'een sijde noortwaerts, ende Jan Peter Jacobs aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Michiel Jan Michiel Meijnaerts, ende metten westen eijnde aenden kerckpath, t'samen mette gerechticheijt vante wegen over de erve vande voors. Jan Peter Jacobs, ende erve vande wed. Adriaen Jan Willems, ende oock te gedoogen het wegen als van outs, respective los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors, cooper vuijt voors. huijsinge ende erve gelden sal aen Peter Jan Franssen te Bosch met rente van elff guldens vijff stuijvers s'jaers, te los met twee hondert vijffentwintich gulden capitael ende alnoch vuijt het tweede parcheel, drie gulden thien stuijvers s'jaers, aen Peter Anthonis van Eeten, te los met tseventich gulden capitael met oock den loopenden intrest van dien, ende vier jaeren achterstel vande erffrente, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer hier voren niet benoempt, pro ut in forma, vuijtgenomen dat off het loopken tusschen dese erve, ende de erve van d'voorn. Jan Peter Jacobs eertijts gelegen hebbende, wederom moste worden opgemaect, ende geopent, dat den cooper neffens d'selve Jan gehouden sal sijn t'selve te onderhouden, sonder argelist, actum 26 november 1661, scabini Stakenborch et vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832