Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1661-14-8012-9v

Peter Anthonissen van Eethen als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe dochter Jan Henrick Denis de Beir, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Gerit Jan Anthonis Wouters, eene huijsinge metter gronde van dien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende drie ende een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende metten timmer van het torffschop opde gemeijne straet, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, inde Cortestraet, aldaer tusschen de gemeijne straet d'een sijde, ende tusschen erffenisse Denis Henricx de Beir d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten andere eijnde aende erve Adriaen Cornelis de Beir cum suis, ende tot die alnoch een parcheel saijlandts, twee loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Hermans cum suis aen d'een sijde suijtwaerts ende d'erffgenamen Adriaen Cornelis de Beir aen d'andere sijde noordwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve de weduwe Joost Adriaen Hoirvoorts, ende metten westen eijnde aende gemeijne straete, tsamen mette gerechticheijt vande voorhooffde ende boomen daer op staende, los ende vrij soo sij seijden, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum den 31 januarij 1661, scabini Hoosemans et relatu Stakenborch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832