Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1662-115-15-68

Bij desen tegenwoordigen instrumenten condich ende kennelijck sij eene iegelijcken, dat ick Charles de Roij als notaris bijden Rade van Brabant in s Gravenhaghe geadmitteert binnen Tilborgh residerend beneffens de ondergenoemde getuijgen hebben getransporteert ten woonhuijsen van Heijlwich dochter van Joachim Daniels weduwe saliger Cornelis Cornelis de Beir, gestaen alhier ter plaetse genoemt de Hasselt ennichsins sieck van lichame, nochtans haer memorie metten vijff sinnen alomme volcomen ende machtich, soo 't selve opentlijck was blijckende, de welcke aenmerckende de broosheijt der menschelijcken nature, met consideratie datter niets seckerder is als de doodt ende onsecker dan d'ure derselver heeft naer voorgaende deliberatie, wel ... ende sonder inductie van imand ende soo sij verclaerde, gemaekt haren tegenwoordighe testamente, leste ende vuijtterste wille inde vuege ende manieren hier naer beschreven volgende, in iersten bevelende haere siele nu ende soo wanneer die vuijt deser werelt sal comen te scheijden inde grenselose bermhertichijt van Godt Almachtich ende haer lichaem ter eerlijcke begraeffenisse ende comende alsoo totten dispositie van haere tijdelijcke goederen te weten voor ierst der erffelijcke goederen gelegen onder Zuijdt Hollant tot Zuijdwijn Cappel groot omtrent negen hondt hoijlants nochtans soo groot ende cleijn als 't selve ter voornoemde plaetse gelegen is, waer van sij voor d'een hellicht vrij meester is, is de wille van haer testatrice, dat de voorschreven hellichte ende haer contingent was, het meer gesijt stuck hoijlants sal worden gebruijckt ende aenveirt bij Joachem ende Cornelis Cornelissen de jonge hare sonen tegenwoordich bij haer woonachtich ende dat gedurende hunnen leven lanck, soo dat de properiteijt van dien ierst naer hunner beijder doodt bij alle hare kijnders ende kijntskijnders sonder ... offe tegensegge imanden sal moghen aenveirt, gedeijlt offte gesplitst worden, ... ende aengegaen hare haeffelijcke goederen, meubelen, schulden, gelt actien ende crediten hoe die genoemt ofte tot wat plaetse het selve bevonden mochten wesen haer bij affdeijlinge met hare kijnderen aengecomen ende waer van sij testatrice enichsins macht heeft te disponeren, laet, geeft ende begeert sij testatrice wel vuijtdruckelijck dat alle sullen aenveirt ende gedeijlt werden bij de voorn. Joachem ende Cornelis hare voornoemde sonen met vollen ... van hare andere kijndere, ende sal vuijt pregnante redenen haer daer moverende soo nochtans dat bij soo ware imant van beijde sonder wettige geboirte achter te laten quame afflijvich te worden, soo is de wille van haer testatrice, dat het paert ende deel in de meer gesijde goederen vande iersten afflijvigen sal succeederen opde langstlevende van hun beijde daer inne ende in het gene voorschreven is sal voor hare kijnderen ende ... voor erffgenamen instituerende mits desen alle welcke poincte etc., aldus gedaen ende gepasseert ten huijse van haer testatrice op huijden den xiiii meij 1662 ter presentie van Jan Gerit Peter Cocken ende Herman Peter van Heijst als gelooffweerdighe getuijgen hier toe gecozen ende ..., die dese beneffens voorgemelte testatrice ende mij notaris hebben geteekent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832