Menu

Documenten

Document R-1662-14-8012-103r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Joost ende Henrick, gebroederen, sonen wijlen Joris Joost Joris, daer moeder aff was Adriana Henrick Denis, Jan Jan Daniels van Beurden, Cornelis Adriaen Jan van Beurden, Jan Jan Janssen van Beurden, ende Gerit Jan Jans van Beurden, alle als man ende momboir ijeder van sijne huijsvrouwe, met naemen Jenneken, Maria, Catharina, ende Digna, mitsgaders Denis Henrick Denis, ende Jan Anthonis Denis als tot desen geordonneerde momboir ende toesiender over Adriana alnoch onmodich alle gesusteren, dochtere wijlen Jorissen, ende Adriaentken voornt. de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect, ende aengegaen te hebben, van de erffelijcke goederen mits het overlijden henne voors. ouders eenichsints aengecomen, ende dat inde vuegen, forme, ende maniere hier naerbeschreven volgende,

Overmits den welcken d'voorn. Cornelis Adriaen Jans van Beurden nomine uxoris ten deel bevallen is ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden, ende erffelijck possideren, eerst het achterhuijs mette keucken, scheijdende opt beschutsel ende gebijnt, twelck sal blijven aende camer, item de gerechte helfte vande schuer, aende westeneijnde, mitsgaders de gerechte helfte der aenstede ende erffenisse daer aenliggende, ende daertoe behoorende, aff te paelen aende suijdensijde ... recht uit ... door de erve van vooren tot achtere toe, onder expresse conditie dat de huijsinge ende schuere opden gront sullen blijven staen, totdat deselve affgebroocken mochten worden, als wanneer den gront, soo veel die op den een of andere loth staende sijn, niet weder betimmert sal mogen worden, gelijck oock dit, ende het naervolgende loth Henrick den sone ten deele bevallen, malcanderen sullen moeten wegen tot aen de straet toe soo verre de keucken streckende is, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genaemt aent Laer, aldaer tusschen erffenisse Marten Cornelis Vrancken d'een sijde, ende de kinderen Wouter Peter Adriaen Hicxspoors, waer beneffens de helfte affgepaelt sal worden d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve de kinderen Jan Jan Vrancken, ende metten andere eijnde aende gemeijne straet, Item noch het gerechte derde part aff te paelen aende westeneijnde in seecker parcheel weijlandts, soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors., aldaer tusschen erffenisse Marten Cornelis Vrancken d'een sijde suijtwaerts, ende Peter Snellen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aen voorhooffde vande selven Marten, ende metten westeneijnde aende gemeijnt, waer aen dit derde part affgepaelt sal worden, ende eijntelijck noch het gerecht derde part in een parcheel saeijlandts bedeelt aende suijdensijde inde vuegen grooten ende manieren t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Jan Vrancken waer beneffens dit derde part affgepaelt sal worden, aen d'een sijde suijtwaerts, ende de kinderen Adriaen Peter Geldens aend'andere sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erffwech, ende metten westeneijnde aende gemeijne ackerwech, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Cornelis hier vuijt jaerlijcx gelden sal het derde part in twaelff loopen rogge aende H: Geest tot Oosterwijck te leveren ende tot dien alnoch in vergelijcking van cavelen Lichtmis toecomende over een jaer precijs sonder intrest vuijttereijcken aen het loth Joost den sone hiernaer bedeelt, de somme van drie hondert car: guldens eens, ende aen Jan Jan Adriaens van Beurden hondert guldens eens, onder expresse conditie dat d'voorn. Cornelis, dese ... respective naert expireren vande voors. tijt alnoch vijff continuerende jaeren sal mogen onderhouden voor alsdan belooft in desen jaerlijcx vier gulden van ijdere hondert intrest, en daerenboven alnoch Lichtmis voors. aen het loth Gerit Janssen van Beurden nomine uxoris hier naer bedeelt vuit te reijcken de somme van sestich guldens dertich stuijvers ses penningen,

Waertegens de voorn. Henrick den sone ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, Ierst de camer inde voorgemelte huijsinge mette gerechte helfte van de schuer aent suijdeneijnde mitsgaders de wederhelfte van voors. aenstede aff te paelen beneffens erffenisse Marten Cornelis Vrancken voornt., Item noch het gerechte derde part aff te paelen in het midden vande voors. weij tsamen mette gerechticheijt van aende oostensijde te wegen over het resterende derde part Joost sijnen broeder hier naer bedeelt ende eijntelijck noch het middelste derde part inde voors. acker saeijlandts, mede los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Henrick hier vuijt insgelijck gelden sal het gerechte derdepart inde voorgemelte twaelff loopen rogge aende H: Geest van Oosterwijck, ende daerenboven alnoch in egalisatie van cavelen vuijt te reijcken Lichtmis toecomende over een jaer precijs sonder intrest, aen Jan Jan Daniels van Beurden, ende Adriana de onmondige dochter, ijder eene somme van een hondert car: guldens, onder conditie dat d'voors. Henrick naert expireren, vande voors. tijt drie hondert guldens aend'voorn. Jan Jan Daniels vuijt te reijcken alnoch vijff achtereenvolgende jaeren ten interest tegens drie guldens jaerlijcx sal mogen onderhouden, verder sal d'voors. Henrick wederom genieten van het loth Joost sijnen broeder hiernaer bedeelt Lichtmis voors. de somme van acht guldens ses stuijvers thien penningen,

Waertegens Joost den sone voornt. ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren eerst den timmer van het schop ende schaepskoije staende op de voors. aenstede ... deselve voor halff april eerstcomende vande gront te ruijmen, Item het resterende derde part inde hiervoorens gemelte weije, aff te paelen aende oosteneijnde beneffens den voorhooffde van Marten Cornelis Vrancken waerover Henrick sijnen broeder met het middelste derde part wegen sal, Item noch het resterende derde part in den voorgeroerden acker saeijlandts aff te paelen aende noordensijde, beneffens erffenisse de kinderen Adriaen Peter Geldens, Item noch een parcheel saeijlandts inde vuegen, groote ende manieren t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors., aldaer tusschen erffenisse Steven Joosten aend'een sijde noortwaerts, ende ... aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, ende metten westeneijnde aende ackerwech ende eijntelijck noch de gerechticheijt van voorhooffde voor de voors. aenstede gelegen, gereserveert ten proffijte vande gelijcke condividenten de boomen daerop staende, mede los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Joost hiervuijt jaerlijcx gelden sal het resterende derde part inde voorgemelte twaelff loopen rogge, ende sal denselve, in vergelijckinge van cavelen ontfangen van Cornelis Adriaen van Beurden sijne swager een somme van drie hondert guldens capitael, onder conditie naerder opt loth d'selve Cornelis hier voorens ten deele bevallen, vuijtgedruckt ende sal daerentegen Lichtmis voors. wederom moeten uitreijcken aen Henrick sijnen broeder en Gerit sijnen swager ijder vijffendertich guldens ses stuijvers thien penningen,

Waertegens d'voorn. Jan Jan Daniels van Beurden nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo denselve voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck besitten eerst eenen acker saeijlandts, geheijten den Koeijenacker inde vuegen, grooten ende manieren denselven gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Jan Vrancken aend'een sijde noortwaerts, ende Jan Hendricx cum suis aend'andere sijde suijtwaerts, streckende metten westeneijnde aenden gemeijne ackerwech, ende metten oosteneijnde aende erffwech, Item noch een parcheel weijlants geheijten de Voorste Weije, soo groot ende cleijn deselve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Adriaen Soffaerts aend'een sijde westwaerts, ende Bartel Jan Beris aend'andere sijde oostwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende gemeene steechde, ende metten noordeneijnde aende erve Jan Cornelis Jacobs, ende eijntelijck noch een heijveldeke twee loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Aerden aend'een sijde noortwaerts, ende ... aend'andere sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende gemeijne ackerwech, ende metten westeneijnde aende erve de weduwe Jan Cornelissen de Beir respective los ende vrij, ende sal daerenboven alnoch van Henrick sijnen swager in egalisatie vancavelen ontfangen de somme van een hondert guldens capitael, onder conditie naerder opt loth vand'selve Henrick hier voorens geexpresseert,

Waertegens d'voorn. Jan Jan Adriaens van Beurden nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo denselve voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren eerst de gerechte helfte aende noordensijde in eene acker saeijlandts geheijten de Groenvelden, gelegen binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Jan Vrancken suijt, ende noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aend'erve ... ende metten westeneijnde aende ackerwech, Item noch een parcheel saeijlandts twee loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Joris Jan Joris aend'een sijde oostwaerts, ende Jacob Jan Jacobs aend'andere sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aend'erve Jan Jacobs, ende metten suijdeneijnde aen het gemeijn straetke, ende eijntelijck noch de gerechte helfte aende oostensijde van een parcheel weijlandts, inde vuegen, grooten ende manieren deselve weij gelegen is ten deele onder Tilborch ende ten deele onder Goirle ter plaetsche genaemt de Heijningen aldaer tusschen erffenisse Marten Cornelis Vrancken, waer beneffens dese helfte aff gemeten sal worden, aend'een sijde oostwaerts, ende de kinderen Jan Jan Vrancken aend'andere sijde westwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende erve de weduwe Peter Jans, ende metten noordeneijnde aent gemeijn straetjen, los ende vrij, ende sal daerenboven in vergelijckinge van cavelen van Cornelis Adriaen Jan van Beurden sijne swager alnoch ontfangen de somme van hondert guldens eens onder restrictie voor de op het loth deselve Cornelis hier voorens bedeelt gestipuleert,

Waertegens de momboirs van Adriana onmondige dochter voors. ten deele bevallen is, ende sal deselve Adriana alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck besitten eerst, de wederhelfte van voorgeroerde acker genaemt de Groenvelden, bedeelt aende suijdensijde, Item noch een parcheel erve bestaende in weijlandt ende heijde, soo groot ende cleijn tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Wouters aend'een sijde noortwaerts, ende Wouter Cornelis Wouters aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve Bartel Jan Beris, ende metten oosteneijnde aent gemeijn straetje, ende eijntelijck noch de gerechte wederhelfte vande weije gelegen omtrent de Heijningen, aff te paelen aende westensijde beneffens de erve der kinderen Jan Jan Vrancken, los ende vrij, ende sal daerenboven Lichtmis toecomende over een jaer alnoch van Henrick haeren broeder in egalisatie van cavelen ontfangen de somme van hondert guldens eens sonder intrest,

Waertgens d'voorn. Gerit Jans van Beurden nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren eerst eenen acker saeijlandts, vier lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn denselven gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beir aen d'een sijde noortwaerts, ende Adriaen Jan Goijaerts aen d'andere sijde suijtwaerts, ende oock aen d'een eijnde oostwaerts, ende streckende metten westeneijnde aende erve Gerit Gerit Willems, Item noch een parcheel weijlandts twee loopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peters aen d'een sijde oostwaerts, ende Aert Cornelis Jan Meeus aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende erve Gerit Gerit Willems, ende metten noorden eijnde aende erve van d'voors. Gerit Willem Jan Peters, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voorn. Gerit hier vuijt jaerlijcx sal moete gelden ende betaelen alle de chijnsen die deselve kinderen ouders aen sijne excel: den heere Grave van Grobendoncq, als here deser heerlijcheden, vuijt alle sijne goederen plach, ofte gehouden was te betaelen, mitsdat de andere condividenten hem Gerid denselve chijnsen sullen moeten ... ende sal in vergelijcking van cavelen ontfangen Lichtmis toecomende, over een jaer, precijs, van Cornelis Adriaens van Beurden de somme van sestich guldens dertich stuijvers ses penningen ende alnoch van Joost den sone de somme van vijffentwintich car: guldens eens,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten ondersproocken ende geconditioneert, dat ijder op het sijne de schouwe, wegen ende nabuerlijcke rechten, de welcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn etc. onderhouden, ende hebben etc. gelovende etc. ende alle commer, calangie ofte aentael hier vooren niet benoemt, malcanderen te helpen dragen ende betaelen ende reserveerende voors. condividenten alnoch gemeijn ende onbedeelt alle de beemden ende heijbodems door henne ouders metter doot ontruijmt, mitsgaders oock alle de opgaende eijckeboomen, ende scharhout twee jaeren gewassen hebbende, vuijtgenomen de opgaende boomkens staende opden ackerwech aende aenstede blijven sullen ten proffijte van Cornelis Adriaen Jans van Beurden, sonder argelist, actum den vj januarij 1662, scabini Stackenborch et van Pelt.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832