Menu

Documenten

Document R-1662-14-8012-118v

Jan Peter Cornelis Meeus heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Joost Gerits de Beir een parcheeltjen saeijlants een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt de Hasselt int Hoeffken, aldaer tusschen erffenisse Embrecht Daniel Bastiaens aen d'een sijde noortwaerts ende Jan Jan Peter Jans aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aen erve de kinderen Peter Goijaert Broeckmans daer nochtans eenen sloot tusschen beijde loopt die den cooper ende d'voorn. kinderen ijder ene halff ende halff is competerende, ende metten westen eijnde aende gemeijnte, los ende vrij so sij seijden, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum drij februarij 1662.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832