Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-121v

Jan sone wijlen Cornelis Jan Heijligers daer moeder aff was Maria Jans vande Mechdenberch, met Margrieta ende Catharina sijne susteres cum tutore voor hen selven, ende de voorn. Jan noch als beedichde momboir over Barbara sijne onbejaerde suster, hebben met voorgaende consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen wettelijck vercocht ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Daniel Adriaens van Beurden, de gerechte helfte bedeelt aende suijtsijde in een parcheel weijlants int geheel vier loopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt de Cleijn Hasselt aldaar tusschen erffenisse Laureijs Peters van Doremael ende Jan Jans de Beir aen deen sijde noortwaerts, ende d'voorn. Doremael waer beneffens dese helfte affgemeten sal worden, aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Jan Cornelis van Gorp, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. prout in forma sonder argelist, actum et scabini ut supra (ix februarij 1662, scabini vande Brouck et Huttens),

Die selve vercooperen hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan Adriaens van Beurden de gerechte wederhelfte van d'voorn. weijde aende noort sijde, beneffens erffenisse Laureijs Peters van Doremael, ende Jan Jans de Beir aff te meten, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. prout in forma sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832