Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-126v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert Anna Peter Anthonis dochtere weduwe wijlen Adriaen Peter Peter sBeiren met Jan Peter Peter sBeiren ende Denis Cornelis Foken als momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen d'voorn. Adriaen, daer moeder aff is Anna voornt., welcken voors. Adriaen in sijnen leven alnoch bij vuijtcoop vercregen heeft het contingent ende aenpart van wijlen Jan Daniel Michiels die man ende momboir was van Jenneken Peter Teunis alsoo voor twee derde parten, ende Peterken Peter Anthonis dochtere weduwe wijlen Aert Anthonis Brenders met Jacob Anthonis Brenders als momboir ende Goijaert Jan Anthonis in dese als gestelde toesiender over het onmondich kint van wijlen Aerden ende Peterken voornt. voor het resterende derde part in dier qualiteijt als erffgenamen van wijlen Peter Teunis ende Hester Jan Willems sijne gewesene huijsvrouwe, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten andere eene erfffscheijding ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben van de erffelijcke goederen hen midts het overlijden van henne vs. ouders eenichsints aengecomen inder vuegen forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts der welcke Peterken voornt. ende de momboirs van haer voors. onmondich kint ten deele bevallen is, ende sal alsoo deselve Peterken ter tochte ende desen kijnde ten erve voor henne portie hebben houden, ende erffelijck blijven possideren de schuer metten timmer vant schop, ende allen de gesmette boomen op de aenstede, omme deselve boomen metten timmer vant voors. schop voor prima junij eerstcomende daer van te ruijmen mitsgaders de gerechte helfte vande aenstede gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt de Hasselt inde Corte straet, aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Anthonis cum suis, waer beneffens dese helfte affgepaelt sal worden aen d'een sijde westwaerts, ende Cornelis Janssen Creijers aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Cornelis Merenberch den ouden, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij,

Ende waer tegens Anna voornoemt ter tochte ende de momboirs van haere voors. twee onmondige kinderen ten erve, te deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor hunne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, eerst de huijsinge mette gerechte wederhelfte vande voors. aenstede aende oostensijde beneffens erffenisse Cornelis Janssen Creijers, aff te meten hier voorens naerder vuijtgedruckt, mitsgaders noch een parcheel erve bestaende in saeij ende weijlant drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is binnen de prochie ende plaetse vs., aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Anthonis ende vs, aenstede aen d'een sijde oostwaerts, ende voorn. Goijaert ende de gemeijnte aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve van Cornelis Merenberch d'ouden, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum den xi februarij 1662, scabini Stakenborch et vande Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832