Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-133r

Jan Jan Goijaert Melis de jonge als man ende momboir van Lijsbeth sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Peter Janssen van Heijst, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jacob ende Herman gebroederen sonen wijlen Peter Janssen van Heijst voornt. daer moeder aff was Cornelia Jacob Anthonis Pulskens, alle sijne gerechticheijt, contingent, ende aenpaert van versterff, wesende het gerecht vijffde part in alle ende ijegelijcke de goederen soo haeffelijck als erffelijcke, hoedanich die sijn ofte genoemt connen werden, waer, tusschen wien ofte op wat plaetsen gelegen, egeene uijtgesondert hem mits het overlijden van Cornelia Jacob Anthonis Pulskens sijne huijsvrouwe moeder was, eenichsints aenbestorven, met vertijen ende affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat de coopers den ouden commer, waermede dese goederen mochten sijn belast, voort voors. vijffde part tot henne lasten nemen te voldoen, sonder argelist, actum et scabini ut supra (27 februarij 1662, Staeckenborch et relatu van Pelt).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832