Menu

Documenten

Document R-1662-14-8012-143v

Hendrick sone wijlen Jochem Daniel Sebastiaens daer moeder aff is Heijlwich Jan Hendrick Verwers, voor sijn selve, ende mede instaende hem fort ende sterck maeckende voor Jan sijnen broeder, mitsgaders Willem Janssen van Buel als beedichde momboir over de drie onmondige kinderen wijlen Joachums ende Heijlwich voornt. hebben in dier qualiteijt met voorgaende consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Janssen de Beir d'jonge een parcheel saeijlant een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aende Groenenweg, aldaer tusschen erffenisse .... aen d'een sijde noorts ende Elias Hendrick Verwers aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve Matthijs Janssen Creijer ende metten oosteneijnde aende Groenenwech, los ende vrij, soo sij seijden, ende hebben etc, gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende heeft alvoorens de voorn. Heijlwich alhier mede comparerende ten behoeve van haere voors. kinderen affgegaen de tocht recht ende actie haer tochtwege vande voors. erve competerende, sonder argelist, actum den 16e meert 1662, scabini Stakenborch et vande Brouck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832