Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-145v

Daniel Adriaen Peter Jacobs heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Daniel Cornelis Daniels een huijs metten grond ende erffenisse daer aenliggende, ende daer toe behoorende vier ende een halff lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Willems van Buel aen d'een sijde suijtwaerts ende Jan Peters den Decker aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne straet ende metten westen eijnde aende waterlaet, die den cooper sal moeten onderhouden, los ende vrij, vuijtgenomen vijff duijten winchijns aende heere van Tilborch op St. Stevens dagh te betaelen, ende te gedogen het wegen ende stegen als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer hier vorens niet benoemt etc. pro ut in forma sonder argelist, actum et scabini ut supra (16 meert 1662, scabini Stakenborch et vanden Brouck).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832