Menu

Documenten

Document R-1662-14-8012-151r

Jan sone wijlen Goijaert Willem Janssen Vermee, daer moeder aff is Jenneken Peter Janssen heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Willem sijnen broeder, alle sijn gerechticheijt, contingent ende aenpart van versterven, in alle ende ijegelijcke de erffelijcke goederen hoedanich die sijn ofte genoemt connen worden, waer tusschen wiens ofte op wat plaetsen gelegen, geene vuijtgescheijden, dewelcke hem naer het overlijden vande voors. sijne moeder eenichsints sullen aenbesterven met vertijen ende affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper allen andere commer waer mede dese goederen mochten sijn belast, tot sijnen lasten nemen te voldoen, sonder argelist, actum 3 september 1662 scabini Stackenborch et vanden Brouck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832