Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-151v

Denis sone Adriaen Bartholomeus Jan Henricx daer moeder aff was Adriana dochtere Gerit Denis Henricx Smolders, Willem Gerit Jan Laureijs Eeltjens als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen ende Adriana voornt met Jan Gerit Denis Smolders, ende Jan Jan Bartholomeus Jan Hendricx als beedichde momboir ende toesiender over de alnoch onmondige kinderen van wijlen d'selve Adriaen ende Adriana voornt, hebben met voorgaende consent ende decreet van heeren drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Anthonij Janssen Verbunth, seeckere huijsinge metten gronde vandien ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoorende een halff lopensaet ofte daerontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Peter Huijberts d'een sijde westwaerts, ende Jan Gerit Denis Smolders de jonge aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aende noordeneijnde, ende streckende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet tsamen, mette gerechticheijt vant wegen over de erve ende neffens de huijsinge Jan Gerit Smolders vs. soo ende gelijck dese erve tot noch toe geweecht is, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist actum et scabini ut supra (12 april 1662, scabini Stakenborch et relatu van Pelt).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832