Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-155v

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoempt Willem Gerits Laureijssen welcke bekende ende verclaerde dat hij van Jan Jan Meus ende Jan Gerit Denis Henric Smolders den ouden als momboir ende toesiender over de onmondige kinderen van wijlen Adriaen Meeus, aengenomen heeft ende neemt aen mitsdesen Bartholomeeus onmondigen sone wijlen Adriaen Meeus Henrics voors. omme deselven Bartholomeeus op te brengen ende te alimenteren in cost, dranck, cledinge ende redinge, sieck ende gesont soo ende gelijck een eerlijck man betaemt tot dat d'voorn. Bartholomeeus sal gecomen sijn tot de ouderdom van achthien jaeren ende dat hij te expireren vande voors. jaeren de voorn. Bartholomeeus wederomme sal cleeden inder vuege deselve bij hem aenveert is, voor welcke voors. onderhout ende allimentatie d'voorn. Willem Gerit Jan Laureijs bekende ontfangen te hebben vande voors. momboirs de somme van sestich car: guldens eens, onder expresse conditie oft gebeurde dat het voors. kint voor de voors. tijt quam te overlijden, dat echter alsdan d'voorn. Willem int minste geene vergoedinge van de voors. penningen sal hebben te doen verbindende tot naercominge van t'geene voors. is sijn persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende, sonder argelist, actum 18 april 1662, scabini Stackenborch, vander Brouck et Huttens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832