Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-157v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Niclaes, ende Jenneken cum tutore broeder ende suster kinderen wijlen Cornelis Creijers daer moeder aff is Anna Jan Peters de Wijs voor hen selven mitsgaders d'voorn. Nicolaes noch als momboir, ende Gerit Cornelis Peters als toesiender respective over de onmondige kinderen wijlen Maria Cornelis Creijers daer vader aff is Peter Anthonis vanden Hout, metten selven Peter alhier mede present de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben, van seeckere erffgoederen hen mits het overlijden van d'voors Cornelis Creijers aengecomen, ende dat inder vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcker d'voors. Peter mette momboirs sijner kinderen te deele bevallen is, ende sullen de selve alsoo voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een parcheeltken saeijlandts vijffenveertich roeden ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Maria weduwe Jan Gijsbrechts aen d'een sijde suijtwaerts, ende Adriaen Creijers aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve Michiel Jan Michiel Meijnaerts, ende metten oosteneijnde aende erve Gijsbert Cornelis Anthonissen t'samen mette gerechticheijt vante wegen als van outs, los ende vrij,

Ende waer tegens d'voorn. Niclaes ende Jenneken te deele bevallen is, ende sullen alsoo te saemen voor henne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, eerst een parcheeltken saeijlandts een halff lopensaet oft daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Stochasselt, aldaer tusschen erffenisse Maria weduwe wijlen Jan Gijsberts voors. aen d'een sijde noortwaerts, ende Peter Anthonissen van Eeten aen d'ander sijde suijtwaerts streckende metten westeneijnde aende erve van ... ende metten oosteneijnde aende gemeijnte Ende eijntelijck noch een parcheel saeijlants een lopensaet ende achtien roeden ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse Elias Verwers aen d'een sijde suijtwaerts, ende Maria weduwe Jan Gijsbrechts meergenoemt aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aen de erve Willem Adriaen Gerits, ende metten oosteneijnde aende erve Peter Jan Hermans van Heijst, mette gerechticheijt van te wegen ende stegen als van outs, sijnde respective mede los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende is mede gecompareert d'voornoemde Anna Jan Peters de Wijs, die alvoorens heeft affgegaen de tochte, recht ende actie haer van tochtswegen inde voors. respective parcheelen van erve competerende gelovende super se et omnia sua bona (op zich en haar goederen), hier naer noijt meer te sullen vertaelen, sonder argelist actum 6 meij 1662, scabini Stackenborch et vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832