Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-159r

Geraert Jans van Beurden, als man ende momboir van Digna sijne huijsvrouw dochtere wijlen Joris Joost Joris heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen mitsdesen aen ende ten behoeve van Joost Gerits de Beir seecker parcheel weijlants twee loopensaet dertigh roeden ende een half roede metter maeten begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts aen d'een sijde oostwaerts, ende d'erffgen. Aerdt Cornelis Meeus aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aen erve van voorn. Willem Jan Peter Goijaerts, ende metten suijdeneijnde aen erve van Gerit Gerits Veramelvoirt ende dat metten gerechticheijt van te wegen over de erve van d'voorn Willem Jan Peter Goijaerts tot de gemeijne wech toe, los ende vrij soo sij seijde ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist actum x meij 1662.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832