Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-162r

Cornelis sone wijlen Anthonis Smolders heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Cornelis Jan Adriaen Willems de helfte in een parcheel saeijlants bedeelt aen de noorde sijde, waer van d'ander helfte competerende is Vijverken weduwe wijlen Anthonis Smolders voors. met haere kinderen int geheel twee lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt inde Creijvense straet, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts noordt ende suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne voetpath ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende heeft etc. gelovende super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen) ende specialijck op verbintenisse van een parcheel erve twee lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie voors. tegenover de Capelle aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Peters aen d'een sijde oostwaerts ende wed. ende kinderen Anthonis Cornelis aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Jan Gerits Mandemaker, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercooper etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat d'voorn cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen sack rogge waer mede dese erve met verscheijde andere erve is belast, sonder argelist, actum den 16 meij 1662, scabini Stackenborch et vander Burcht.

Vijverken wed. wijlen Anthonis Smolders cum tutore, Gerit Anthonis Smolders ende Adriaen Jan Segers als man ende momboir van Maria Anthonis Smolders sijne huijsvrouwe voor hen selven ende noch instaende hen fort ende sterckmaekende voor Jan Anthonis Smolders tegenwoordich woonachtich tot Leuven voor d'eene helfte ende Cornelis Anthonis Smolders voor d'ander helfte, hebben in dier qualitijt wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Peter Michiels, een parcheel saeijlants int geheel een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Hermans cum suis aen d'een sijde oostwaerts, ende Peter Jan van Loo aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aen d'erve Peter Michiels ende metten suijden eijnde aende gemeijne ackerwech, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende alle commer etc. pro ut in forma ende is te weten dat dese vercoopinge met consent van heere drossaert ende schepenen is geschiet omme bij de eerste comparanten voor henne helfte aff te quijten eene sack rogge op henne andere erve gestaen hebben, sonder argelist, actum et scabini ut supra.

Peter Michiels heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan Anthonis Peter Michiels een parcheeltjen saeijlants een halff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper oost ende westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve van voorn. vercooper ende metten suijden eijnde aende gemeijne ackerwech, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832