Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-166r

Jan sone wijlen Peter Peter sBeiren als beedichde momboir over de twee onmondige kinderen wijlen Adriaen Peter Peter sBeiren daer moeder aff is Anna Peter Anthonis ende Denis Cornelis Foocken als beedichde toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Adriaen ende Anna voornt. hebben naer voorgaende behoorlijcke sondachse proclamatie met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Jan Cornelis de Beir d'oude, seeckere huijsinge metter grondt vandien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende drie lopensaeten ende een quartier ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt inde Corte straet aldaer tusschen erffenisse het onmondich kint van wijlen Aerdt Anthonis Brenders aen d'een sijde westwaerts, ende de weduwe Cornelis Jan Creijers aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Cornelis Jans vanden Merenberch, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., ende heeft d'voorn. Anna haere kinderen aff gegaen de tocht haer inde voors. huijsinge ende erve competerende, actum i junij 1662, scabini Stakenborch et van Pelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832