Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-175r

Denis Hendrick Denis de Beir heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Gerit Jan Anthonis een parcheel saeijlants een halff lopensaet, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erve d'voorn. cooper aen deen sijde westwaerts, ende d'voors vercooper aen dander oostwaerts, ende oock aende suijden eijnde, streckende metten noorden eijnde aen gemeijne straet, los ende vrij, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma sonder argelist, actum et scabini ut supra (17 junij 1662).

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832