Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-176v

Adriaen Gerits vande Loo heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Gerit Smolders den ouden, voor d'een helfte, ende Jan Gerit Smolders d'jonge ter tochte en sijne kinderen verweckt bij wijlen Maria Cornelis Lambrechts ten erffrechte dander helfte, twee huijsen met henne gronden ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, ses lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt, aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Huijberts d'jonge aen d'een sijde, Gerit Laureijs Eeltjens aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen d'erve vande heer van Tilborch, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen twaelff ende een halff lopen roggen jaerlijcks te gelden aende rentmeester Johan van Velden tot s'Hertogenbosch, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, welcke voors. twee huijsen ende erve den voorschreven comparant op den 24 julij 1649 voor schepenen alhier metten rechten van naerderschappen van Hendrick Janssen Alleman doen ter tijt cooper heeft gelost ende ... als wanneer deselve huijsinge ende erve op den 24 september daer naest aen hem gevest ende opgedragen sijnde, hij selve wederom datelijck aende voors. Jannen Smolders gebroederen heeft overgelaten, dewelcke dienvolgende de cooppenningen hebben betaelt, alhoewel deselve tot noch toe niet en sijn gevest geweest, sonder argelist, datum et scabini ut supra.

De voornoemde Jan Gerit Smolders den ouden heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen, ende ten behoeve van Jan Gerit Smolders d'jonge sijne broeder ter tochte, ende sijne kinderen daer moeder aff was Maria Cornelis Lambrechts ten erffrechte de gerechte helfte onbedeelt inde voors. twee huijsen mette henne gronden ende erffenisse daer aen liggende, ende daertoe behoorende, ses lopensaten ofte etc. pro ut latius in litteris precedentibus, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832