Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-196r

Alsoo questie, verschil ende proces was ontstaen tusschen Cornelis d'ouden, Willem ende Jan gebroederen sonen wijlen Cornelis Cornelissen de Beir daer moeder aff was Heijltjen Jochem Daniels, mitsgaders Hendrick Janssen Verwers, als man ende momboir van Adriana sijne huisvrouw, ende Dingeman Gerits Corsten, als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouw, gesusteren dochteren wijlen Cornelis ende Heijltjen voornoemt, ten eenre, ende Cornelis de jonge, oock sone wijlen Cornelis ende Heiltjen medegenoemt voor sijn selven ende noch hem fort ende sterck maeckende voor Joachiem sijnen broeder ter andere sijde, ende dat nopende de testamentaire dispositie bij de voorgenoemde Heijltjen henne voorschreven moeder op den 14 meert 1662 voor den notaris Charles de Roij ende seeckere getuijgen gepasseert ende gesolemniseert, soo sijn voorn schepenen ondergenoemt in eijgenen persoonen gecomen ende gecompareert de voornoemde parthijen dewelcke bekenden ende verclaerden dat tot voorcominge van alle voordere ... procuduren twist ende tweedracht die ouden broeders ofte susters niet behoort te sijn gekent sij luijden omme in plaetse vandien broederlijcks lieffde ende eenicheijt te ..., over de voors. henne differenten ende geschillen, met wedersijds ... ende consent finalijck overcomen ende geaccordeert sijn, inden vuegen ende forme hier naer beschreven volgende, dat is te weten dat allen de erffelijcke goederen, mitsgaders allen de meublen ende haeffelijcke goederen, gelt, schult, actien ende crediten hoe die genoemt ofte van wat nature deselve soude mogen wesen, waer ofte op wat plaetsen gelegen ofte die bevonden soude mogen werden, egeene altoos vuijtgescheijden, die mits het overlijden van henne voorn. ouders eenichsints metten doot ontruijmt ende achtergelaten sijn, bij de voornoemde comparanten ende parthijen te samen egalijck ende elckx even diep sullen werden gedeelt ende geparteert, vuijtgenomen het ... sijn toebehoort, mitdgaders daerenboven noch vijftich gulden twaelff stuijvers ende acht penningen eens in ... voorn tweede comparanten voor vuijt de voors. boedel sullen genieten, sonder ijets meer, waer mede alle questien ende processen ende verschillen sullen wesen ..., ende de voorgemelte testamentaire dispositien vernieticht ende ganschelijck geannuleert ende verclaerden de voorn parthijen ... in hen met het voorvercavelde ten vollen te houden gecontenteert, etc. geloven op verbant als na rechten, allen t'selve tot allen tijden van goeden weerden te behouden, ende doen houden, sonder daer tegens te doen ofte ..., directelijck ofte indirectelijck, noch oock in eenigen manieren, renuntie ende derhalven op de voors proceduren, ende voort op allen exceptien, benefitien ende verweren die d'een ofte d'andere naermaels souden mogen te dade comen ende in sonderheijt den rechten, ... dat generale sonder voorgaende speciale renuntiatie van geen der weerden sij pro ut in forma sonder argelist, actum 5 october 1662, scabini Stakenborch et vande Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832