Menu

Documenten

Document R-1662-14-8012-196v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, in eijgenen persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis den ouden, Joachiem, Willem, Cornelis den jongen, ende Jan gebroederen, Dingeman Denis Corsten als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouw, ende Henrick Jan Verwers als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouw gesusteren, kinderen wijlen Cornelis Cornelissen de Beir, daer moeder aff was Heijlwich dochter Jochem Adriaen Daniels, dewelcke hebben bekent ende beleden, bekenne ende belijden mits deses metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben vande naervolgen erffelijcke goederen, hen midts het overlijden van henne voors ouders aengecomen, inden vuegde forme ende maniere hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken d'voornoemde Joachem, Cornelis den jongen, gebroeders ende Dingeman Denis Corsten nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sullen de selve t'samen alsoo voor henne portie hebben, houden ende erffelijck blijven possideren, ierstelijck eenen huijsinge ende schop metten gronde ende erffenissen daer aenligende, ende daer toe behoorende twee lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Daniel Adriaen Vrancken aen d'een sijde oostwaerts ende Jan Cornelissen de Beir met Cornelis Cornelissen de Beir d'jonge aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aen waterlaet aldaer, ende metten suijdeneijnde aen gemeijne straet, item noch een parcheeltjen saeijlants genaemt Truijen acker, een lopensaet ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenissen Jan Geritssen de Coc aen d'een sijde suijtwaerts, ende Jan ende Cornelis Cornelissen de Beir d'jonge, met Hendrick Jan Verwers aen dandere sijde noortwaerts, streckende metten eenen eijnde aen erve Cornelis Jansse van Merenbergh d'oude, ende metten anderen eijnde aen de gemeijne straet, ende eijntelijck noch eenen heijbodem vijf a ses lopensaeten ofte daer omtrent groot sijnde, gelegen onder Loon, ter plaetse genaemt aen het Loonse Leijken, in allen vuegen grooten ende manieren denselven heijbodem aldaer gelegen is, sijnde desen respectieve parcheelen los ende vrij, vuijtgenomen dat deselve vuijtten voorn huijsinge ende aenstede jaerlijcx aen heere van Tilborgh op St. Stevensdagh sullen betaelen twee stuijvers ses penningen winchijns, item noch vier guldens thien stuijvers ter saecke van reductie rogge jaerlijcx aen H. Geest alhier,

Ende waertegens d'voornoemden Cornelis den ouden, Willem ende Jan gebroeders, met Hendrick Jan Verwers nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sullen deselven t'samen alsoo voor haere portie hebben, houden, ende erffelijck besitten, eerstelijck een parcheel saeijlants genaemt den Driesacker twee lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Willem Daniel Adriaen Vrancken aen d'een sijde suijtwaerts, ende d'voornoemde Cornelis, Willem, Joachem ende Dingeman aen d'andere sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aen erve Adriaen Cornelissen de Beir, ende metten oosteneijnde aende gemeijnde straet, Item noch een parcheel weijlants genaemt de Swaluwe twee lopensaten ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenissen Jan Jan Cornelis Meeus aen d'een sijde oostwaerts, ende d'voornoemde Cornelis, Willem, Joachem ende Dingeman aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aen erve Gerit Willemssen Veramelvoirt, ende metten suijdeneijnde aen de gemeijne straet, ende eijntelijck noch een parcheeltjen saeijlants geheijten de Bocht anderhalf lopensaeten, ofte daer omtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenissen Joost Gerits de Beir aen d'een sijde oostwaerts, ende voorn. Cornelis, Willem, Joachem ende Dingeman aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aen erve Gerit Willems Veramelvoirt, ende metten suijdeneijnde aen gemeijne straet, sijnde dese respective parcheelen los ende vrij, vuijtgenomen vuijt d'voornoemde weijde genaemt de Swaluwe jaerlijcx de helft in eenen halven stuijver winchijns aen Rentmeester Johan van Velde te betaelen, ende in conditie dat ijder op het sijne sal moeten gedoogen de schouwen ende nabuerlijcke rechten die d'een oft d'ander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc., geloovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder arglist, actum 7 october 1662.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832