Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-197v

Compareerde voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Adriaen Jan Goijaert Peters gewesene weduwaer wijlen Maria dochtere Jan Daniel van Beurden ter eenre, ende Jan ende Willem gebroederen, met Marten Adriaen Martens als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, sonen ende dochter wijlen Jan Jan Daniel van Beurden daer moeder aff was Willemijntken Peter Jan Adriaens, mitsgaders Peter Gerit Adriaens, ende Cornelis Jan Janssen van Beurden als momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan ende Willemijntken voornoemt ter andere sijden, die welcke bekenden ende verclaerden metten anderen gemaect ende aengegaen te hebben seecker minnelijck ende vriendelijck contract ende accoirdt nopende de erffenisse ende versterffenisse van allen de meuble ende erffelijcke goederen door wijlen d'voorn. Maria metter doot ontruijmt ende achtergelaten inder vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende, dat is te weten dat d'voornoemde Adriaen Jan Goijaert Peeters ten behoeve van d'voorn. tweede comparanten volcomentlijck heeft gerenuntieert ende gedesisteert opde tocht recht ende actie hem van tochtswegen eenichsints competeerende inde naervolgende erffelijcke goederen die den selven met de voors. Maria sijne gewesene huijsvrouwe te besitten placht, als namentlijck in seeckere camer, schuer ende schop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende negen lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, Item in seeckeren acker saeijlants vier lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., Item in eenen halven buijnder beemden ofte daer ontrent groot sijne, gelegen binnen de prochie voorschreven, ter plaetse genaemt inde Nieuwe Velden, Item noch in eenen hoijbeemdt genaemt de Koeij weije drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Gils, ter plaetse genaemt int Gilse Broeck, ende eijntelijck noch in eenen heijbodem drie lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselven gelegen is binnen de heerlicheijt Venloon, met opdragen overgeven ende affgaen in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat de voorschreven tweede comparanten sullen moeten dragen den ouden commer renten ofte chijnsen op de voors. goederen staende, mitsgaders de schauwen ende gebuerlijcke rechten respective van het affgaen der voorschreven tochte d'voornoemde tweede comparanten aen d'voors. Adriaen wettelijck ende erffelijck hebben overgegeven ende opgedragen midtsdesen allen de meublen ende haeffelijcke goederen hoedanich de selve sijn, ende tot dien alnoch, eerstelijck eenen halven buijnder beemden gelegen binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt int Broeck aende Heuntjens Kuijl, aldaer tusschen erffenisse Willem Buermans oostwaerts, ende d'erffgenamen Joost Adriaen Denissen westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende Elff Buijnder, ende metten noorden eijnde aende Lantscheijdinge, Item noch eenen heijbodem ses lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn denselven gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt inde Vosbergh, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Wouters de Bont oost waerts, ende de gemeijnte west waerts, ende oock aende noorden eijnde, streckende metten suijden eijnde aende erve vande kinderen Wouter Jan Wouters, ende eijntelijck noch een heijveldt drije lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de heerlijcheijt Venloon, ter plaetse genaemt aende Runtwech, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jacob Hamers oost ende west waerts, streckende metten suijden eijnde aende erve van Wijt Jan Wijten ende metten noorden eijnde ..., ende hebben daer op ten behoeve van d'voors. Adriaen volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert in maniere hier toe gerequireert, sonder daer op eenige de minste actie of pretentie meer te hebben of te behouden, gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voornoemden Adriaen sal moeten dragen ende gedoogen den ouden commer, schauwen ende gebuerlijcke rechten ende verclaerden de voorschreven parthijen hier inde een met t voor verhaelde ten vollen te houden ..., sonder daer tegens te doen ofte ... directelijck ofte indirectelijck noch ... oock in eeniger manieren daer voor verbindende henne respective persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende, sonder argelist, actum 10 october 1662, scabini vanden Brouck, vander Burcht Huttenis? et van Pelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832