Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-198v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan ende Willem gebroederen, met Marten Adriaen Martens als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe sonen ende dochtere wijlen Jan Jan Daniels van Beurden, daer moeder aff was Willemijntken Peter Jan Adriaenssen, mitsgaders Peter Gerit Adriaen Smolders, ende Cornelis Jan Janssen van Beurden, als momboir ende toesiender over Maria ende Henricxken onmondige kinderen wijlen Jan ende Willemijntkens voornoemt, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben vande erffelijcke goederen, hen soo bij het overlijden van henne voorschreven ouders, als oock van Maria Jan Daniels van Beurden henne gewesene moeije eenichsints aengecomen inder vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts de welcken d'voornoemde Jan den soon te deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck blijven possideren, seeckere huijsinge metten gronde vandien ende het derdepart int midde vande aenstede daer aen liggende ende daertoe behoorende int geheel achthien lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, inder vuegen t'selve affgepaelt is, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts cum suis aen d'een sijde oostwaerts ende, Laureijs Peters van Doremael, ende Peter Jan Hermans van Heijst aen dander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Peter Jan Hermans van Heijst, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch de helfte aende oostensijde van seeckeren hoijbeemt genaemt de Koeijweije int geheel ses lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Gilse ter plaetse genaemt int Gilse Broeck, aldaer tusschen erffenisse Maria sijne suster deselve hier naer bedeelt aen d'een sijde oostwaerts, waer beneffens dese helfte sal afgemeten worden, ende de weduwe Cornelis Hendricx van Heijst aen dander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aen derve van kinderen Aerdt vande Boer ende metten noorden eijnde aende stroom genaemt de Leije los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Jan jaerlijcx vuijten voors. huijsinge sal gelden een halff mudde erffrogge aen de H: Geest tot Oisterwijck ende heeft noch in egalisatie van cavelen aen sijnen broeder hier naer bedeelt vuijtreijcken de somme van vijftich gulden eens, ende is te weten dat dit derde part van de voors. aenstede vier voeten breeder sal mogen wesen van vooren tot achteren toe, ...andere parten ende dit ten respecte van dat d'voors. Jan sal moeten gedogen het wegen vande acker Henricxken een der onmondigen hier naer bedeelt,

Waertegens d'voornoemden Willem den soon te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten, eerstelijck den timmer vande oude schuer ende out schop en t'selve vande plaetse te ruijmen voor halff april 1663 eerst comende midtsgaders het derde part vande voorschreven aenstede aende oosten sijde, beneffens erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts cum suis affgepaelt hier voorens naerder vuijtgedruckt, ende eijntelijck noch een stuck beemden, eenen buijnder ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt inde Nieuw Velden, aldaer tusschen erffenisse Denis Jan Denis cum suis aen d'een sijde oostwaerts, ende Willem Daniel Adriaens ... aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende Langen Dijck, daer nochtans eenen gemeijnen watelaet tusschen beijde is loopende, ende metten noorden eijnde mede aenden waterlaet aldaer, ende sal noch in egalisatie van cavelen Lichtmis eerstcomende ontfangen van het loth Maria sijne suster hier naer bedeelt de somme van vijftich guldens eens,

Waertegens de voornoemde momboirs ten behoeve van Maria onmondige dochter te deele bevallen is, ende sal alsoo deselve voir haren portie hebben, houden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck de nieuwe schuer metten timmer van t'schop om t'selve schop te ruijmen voor halff april 1684 ..., mitsgaders het resterende derde part vande voors. aenstede aende westen sijde beneffens erffenisse Laureijs Peters van Doremael, ende Peter Jan Hermans van Heijst affgepaelt, Item noch de helft aende westen sijde van seeckeren hoijbeemt genaemt de Koeij weije int geheel ses lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Gilse, ter plaetse genaemt int Gilse Broeck, aldaer tusschen erffenisse, Jan haeren broeder den selven hier voorens in eenen anderen beemt bedeelt, aen deen sijde westwaerts, waer beneffens dese helft affgemeten sal worden ende de kinderen Goijaert Willems Veramelvoirt aen d'ander sijde oostwaerts, steckende metten suijden eijnde aen d'erve vande kinderen Aerdt vande ... ende metten noorden eijnde aende stroom genaemt de Leije, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voors. Maria vuijt de schuer met het derde part vande aenstede jaerlijcx sal gelden in drie roepen t'samen vier stuijvers een oirt winchijns aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, ende noch in vergelijckinge van cavelen vuijtreijcken aen Willem haeren broeder Lichtmis eerstcomende de somme van vijftich gulden eens,

Waertegens de voorschreven momboirs ten behoeven van Hendricxken de onmondige dochter te deele bevallen is, ende sal deselve alsoo voor haeren portie hebben, houden ende erffelijck besitten, eerstelijck de helfte aende westen sijde vande beemt geheijten de Koeijweije int geheel ses lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, beneffens erffenisse vande weduwe Cornelis Henrick van Heijst aff te meten, waer van Jan den sone de wederhelfte hier voorens is bedeelt, Item noch eenen acker saeijlant ses lopensaten ende vijffentwintich roeden ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt den Groenen wech, aldaer tusschen erffenisse Jan Janssen de Beir aen d'een sijde suijdwaerts, ende de weduwe ende kinderen wijlen Mr. Herman de Roij aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Peter Jan Hermans van Heijst ende het naer volgende parcheel, ende metten westen eijnde aende Groene wech, ende eijntelijck noch eenen acker saeijlants drie lopensaten ende vijffentwintich roeden, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Hermans van Heijst aen d'een sijde suijtwaerts, ende Peter Marten Peter Mutsaerts cum suis aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van Gerit Marten Janssen, ende metten westen eijnde aen het voorgaende parcheel t'samen mette gerechticheijt van mette voors. twee ackers te wegen over het aenpart der aenstede t'gene Jan den sone hier voorens is bedeelt, sijnde de voorschreven respective parcheelen los ende vrij,

Ende waer tegens Marten Adriaen Martens nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben, houden, ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck seeckere huijsinge ende schuer metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Rijdt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Aerts aen deen sijde westwaerts, ende Cornelis Peter Cornelis Michiels aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve vande voors. Marten, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheel saeijlants vier lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Hendric Rondens noortwaerts ende voornoemden Marten suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Peter Cornelis Michielssen, ende metten westen eijnde aende erve de weduwe Adriaen Marten Adriaens, Item noch een parcheel saeijlants drije lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Bastiaen Cornelis Michiel Daniels noortwaerts, ende de weduwe Henrick Rondens suijdwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Jan Denis Leijten, ende metten westen eijnde aende erve d'heer Peter Lus, ende eijntelijck noch de helfte vande Koeijweije aende oosten sijde, beneffens erffenisse vande kinderen Goijaert Willems Veramelvoirt waervan Maria de dochter hier voorens de wederhelft is bedeelt, los ende vrij, vuijtgenomen dat den voorn. Marten, vuijt de voors. huijsinge, schuer etc. jaerlijcx sal gelden eenen vierdel reductie rogge, dwelck betaelt wert met dertich stuijvers aende H: Geest tot Oosterwijck , mitsgaders te gedoogen het wegen als van outs, ende sal daerenboven noch gehouden sijn in vergelijckinge van cavelen vuijt te reijcken ofte inden gemeenen sterffhuijse te brengen de somme van drie hondert vijfentseventich gulden eens, Lichtmis eerstcomende precies, ende is conditie dat ijeder op sijn aengecavelde loth de schouwen, waterlaten ende gebuerlijcke rechten voor soo veel het deen ofte het ander t'selve soude mogen subject wesen, sal moeten gedoogen ende onderhouden, ende allen ouden verhoolen commer calangie ofte aentael hier voorens niet benoemt malcanderen helpen affdragen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum et scabini ut supra (10 october 1662, scabini vanden Brouck, vander Burcht Huttenis? et van Pelt),Zoeken in website: De Hasselt voor 1832