Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-215r

Adriaen sone Bartholomeeus Momboirs, ende Jan Adriaen Baeijens, als man ende momboir van Cornelia Bartholomeeus Momboirs sijne tegenwoordige huijsvrouwe hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende midts desen overgegeven ende opgedraegen, aen ende ten behoeve van Jan Henrick Laureijs Spijckers een parcheel saeijlants genaemt de Schuijt drie lopensaeten ende achthien roeden ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaempt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Peter Jan Willem Adriaens oost ende noortwaerts, ende seeckere mistwech suijtwaerts, daer nochtans eenen gemeijnen waerlaet tusschen beijde is loopende, die den cooper mede sal moeten onderhouden, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 21 november 1662, scabini Stakenborch, vande Brouck et Huttens.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832