Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1662-14-8012-220r

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenaamt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan ende Marten gebroederen sonen wijlen Denis Marten Jans, daer moeder aff was Maria dochtere wijlen Jan Corstiaen Meijnaerts, mitsgaders Jan Marten Jans, ende Jan Jan Corsten als momboir ende toesiender over Anna dochtere wijlen Denijs ende Maria voornoemt, dewelcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben van erffelijcke goederen, hen midts het overlijden van henne voors. ouders eenichsints aengecomen, inde vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts de welcken de voors. Jan den sone te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierstelijck seeckere huijsinge metten gronde van dien, ende de gerechte helfte van aenstede aen suijden sijde daer aen liggende ende daertoe behoorende, int geheel drije lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aen de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts aen d'een sijde oostwaerts, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde westwaerts, ende oock aende noorden eijnde, streckende metten suijden eijnde aende erve van weduwe Laureijs Marten Janssen waer beneffens dese helfte sal affgemeten werden, Item alnoch een parcheel saijlants een lopensaet ende een quartier ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt inde Hoevense straet, aldaer tusschen erffenisse de H: Geest van Tilborch aen deen sijde noortwaerts, ende de weduwe Laureijs Martens voornoemt aen dander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende metten oosten eijnde aende erve van weduwe Adriaen Henrick Denis, Item alnoch de gerechte helfte onbedeelt in een parcheel saeijlants, int geheel twee lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt de Langstraet, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Laureijs Martens voornt aen deen sijde suijtwaerts, ende Jan Gerit Peters de Cock aen dander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve van Ego de With, ende metten oosten eijnde aen gemeijnte, Item alnoch de gerechte helfte onbedeelt in eenen hoijbeemt anderhalf lopenaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt int Reck, aldaer tusschen erve de kinderen van Peter Willems Veramelvoirt suijtwaerts, Gijsbert van Heijst alias Haen noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Willem Jan Peters ende metten oosten eijnde aende erve Jan Cornelis Teunis Verbunth, ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen hoijbeemt een halff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Peter Peter Cornelis Emmen oost ende westwaerts, Jan Cornelis Verbunth noortwaerts, ende de gemeijne Leije suijtwaerts, sijnde de voors. respective parcheelen van erven, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors. Jan in vergelijckinge van cavelen Lichtmis 1663 toecomende precijs tot betalinge vande schulden van gemeijne boedel sal vuijtreijcken hondert ende vijftich guldens eens, ende alnoch aen het loth Marten sijnen broeder hier naer bedeelt vijfenveertich guldens eens,

Waer tegens Anna de dochter geassisteert met voors. haere momboirs te deele bevallen is, ende sal alsoo de selve voor haere portie hebben houden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck de schuer metten gronde van dien, mitsgaders de wederhelfte van de voors. aenstede aende noorden sijde beneffens de gemeijne straet, Item een parcheel saeijlants anderhalff lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, tusschen erffenisse de weduwe Laureijs Marten Jans voornt. aen d'een sijde noortwaerts, ende Mattijs Jan Gerits aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, ende metten westen eijnde aende gemeijnte, Item de gerechte helfte onbedeelt in een parcheel saeijlants int geheel twee lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen in de Langstraet, Item alnoch de gerechte helfte onbedeelt van hoijbeemt gelegen int Reck int geheel anderhalff lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, ende eijntelijck alnoch de gerechte helfte onbedeelt in eenen hoijbeemt int geheel een halff lopensaten ofte daerontrent begrijpende, gelegen int Reck voornt., waer van Jan den sone hier voorens de respective wederhelften sijn bedeelt, sijnde de voors. parcheelen van erven los ende vrij, vuijtgenomen in vergelijckinge van cavelen vuijtte reijcken Lichtmis 1663 eerstcomende precijs aen het loth Marten den sone hier naer bedeelt de somme van vijffenveertich guldens,

Ende waer tegens d'voors. Marten den soon te deele bevallen is, ende sal alsoo deselve voor sijne portie hebben houden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck de gerechte helfte onbedeelt in seeckere huisinge, met het gerecht vierdepart vande aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende int geheel acht lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Velthoven, aldaer tusschen erffenisse Jan Henrick Janssen cum suis aen d'een sijde westwaerts, ende de waterlaet aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aen erve Joost Jan Peter Cornelis, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, Item t'gerecht vierdepart onbedeelt in eenen beemt int geheel seven lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt aende Langendijck, tusschen erffenisse Denis Peter Anthonis aen d'een sijde oost waerts, Jan Marten Franssen aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende Lantscheijdinge, ende metten noorden eijnde aende stroom de Leije, Item t'gerecht vierdepart onbedeelt in eenen hoijbeemt int geheel vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Gils ter plaetse genaemt de Blocxkens, aldaer tusschen erve de weduwe Goijaert Willems Veramelvoirt oost ende noortwaerts, Joris Verschueren westwaerts, ende de kinderen van Jan Cornelis Emmen suijtwaerts, Item noch t'gerecht vierdepart onbedeelt in eenen beemt van drie lopensaten ende een halff, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt inde Blommert tusschen erffenisse sijn hoocheijt den Prince van Oraenjien suijt waerts, dheer Johan van Gils noort waerts, de Lantscheijdinge oost waerts, ende ... westwaerts, ende eijntelijck alnoch t'gerecht vierdepart onbedeelt in een heijvelt twee lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Goirle, ter plaetse genaemt inde Catsbocht, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Mattheeus Bacx westwaerts ende de kinderen Peter Lancers cum suis oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aen seeckere heijvelden ende metten noorden eijnde aen seeckere waterlaet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors. Marten vuijt den beemt genaemt den Langendijck het vierdepart in twee stuijvers min eenen duijt winchijns aen de heer van Tilborch jaerlijcx op St. Stevens dach sal moeten gelden, Item vuijt den beemt gelegen inde Blocxkens t'vierdepart in vijff duijten chijns aen Prince van Oraenjien op St. Martens dach te betalen, Item t'vierdepart in drije duijten chijns vuijt den beemt gelegen inden Blommert aen sijn hoocheijt voornt., ende sal alnoch in vergelijckinge van cavelen tijde hier voorens geexpresseert van Jan sijnen broeder ontfangen genieten ende proffiteren de somme van vijffenveertich guldens, Item alnoch van Anna sijne suster gelijcke some van vijffenveertich guldens eens, voorts is ondersproocken dat ijder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden de schauwen waterlaten ende gebuerlijcke rechten die dese goederen souden mogen subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen verholen commer calangie ofte aentael hier voorens niet benoemt malcanderen helpen affdragen, sonder argelist, actum 2 december 1662. Scabini Stakenborch, Huttens et vande Burcht.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832