Menu

Documenten

Document R-1662-14-8012-222r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgenen persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Sijmon, Jan, ende Michiel gebroederen sonen wijlen Peter Willems Veramelvoirt daer moeder aff was Michieltjen dochtere Sijmon Peter Jan Reijnen, Jan Jan Cornelissen de Beir als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, ende Niclaes Bastiaens van Gils, als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, gesusteren voor hen selve, met Willem Adriaen Mutsaerts, ende Jan Adriaenssen van Beurden als momboir ende toesiender over Thomas onmondigen sone mitsgaders Jan Willems Veramelvoirt ende Anthonis Sijmons als beedichde momboir ende toesiender over Pitronella alnoch onmondige dochter kinderen wijlen Peter ende Michieltjen voornt:, ende de voors. Jan Jan Cornelis de Beir met Wijt Jan Wijten als momboir ende toesiender over de vijf onmondige kinderen wijlen Wijt Embrecht Wijten daer moeder aff was Willemken dochtere Peter Willems Veramelvoirt die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben van de erffelijcke goederen, hen midts het overlijden van hennen vader, moeder, grootvader ende grootmoeder eenichsints aengecomen; inden vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende;

Overmits den welcken de voors. Sijmon ende Thomas den onmondigen soon t'samen te deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben houden, ende erffelijck blijven possideren, ierstelijck eene huijsinge ende cleijn schop mette gerechte helfte van voorhooffden ende boomen daer op staende, mitsgaders de gerechte helfte van aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende inder vuegen t'selve aende suijt sijde affgepaelt ende gecuijlt is int geheel twintich lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Daniel Michiel aen d'een sijde suijtwaerts, waer beneffens dese helfte affgepaelt is, ende de weduwe Gerit Niclaes Peter Janssen d'jonge met meer andere aen d'andere sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Michiel Jan Michiels, ende metten oosten eijnde aen gemeijne straet, ende eijntelijck noch eenen heijbodem acht lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt achter de Cruijshoocht, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Laureijs Colen aen d'een sijde oostwaerts, ende Lenaert Meeus Lenaerts aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve van weduwe Mr. Herman de Roij ende metten suijden eijnde aen gemeijnte, los ende vrij, vuijtgenomen een oirt chijns aen de heer van Tilborch, ende sal noch in vergelijckinge van cavelen aen schuer sijde t naer volgende loth vuijtreijcken de somme van dertich guldens eens, Item noch vijff hondert vijftich guldens eens tot betalinge vande schulden ende tot laste van gemeijne boedel respective meij eerstcomende precijs te voldoen, beijde sonder intrest, mitsgaders te gedoogen het wegen over de voorn. aenstede van de acker van vijff quartier lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde van Michiel den soon hier naer bedeelt,

Waer tegens Niclaes Bastiaens van Gils nomine uxoris mette momboir van onmondige kinderen van Wijt Embrecht Wijten ten behoeve van selve kinderen t'samen te deele bevallen is ende sullen de selve alsoo voor henne portie hebben houden ende erffelijck besitten, de schuer ende het groot schop mette gerechte helfte van aenstede ende voorhooffde aende noortsijde beneffens erffenisse de weduwe Gerit Niclaes cum suis hier vorens naerder vuijtgedruct, Item noch eenen heijbodem, geheijten ... Grietenbodem sesthien lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als den selven gelegen is binnen de prochie van Loon, aldaer tusschen erffenisse d'heer Grave van Bochoven aen d'een sijde suijtwaerts, ende Jan Peter ... aen d'andere sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve de weduwe Adriaen Jan Goijaerts, ende metten westen eijnde aen erve d'erffgenamen Huijbert Brocken ende sullen noch in vergelijckinge van cavelinge ontfangen vant voors. eerste loth meij eerstcomende de somme van dertich gulden eens, sonder intrest, los ende vrij vuijtgenomen te gedoogen het wegen over de aenstede van acker van vijff quartier lopensaten Michiel den soon hier naer bedeelt, gelijck oock de voors. t'eerste loth is malcanderen op de voors. aenstede sullen moeten wegen ende stegen soo ende gelijck den wech aldaer affgepaelt is,

Waer tegens Jan den soon te deele bevallen is, ende sal de selve alsoo voor sijne portie hebben houden ende erffelijck blijven possideren seeckere huijsinge metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als 't selve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Goijaert Peter Goijaerts suijtwaerts, ende de weduwe Jan Adriaen Michiels noortwaerts, streckende metten westen eijnde aenden gemeijnen voetpath ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, Item noch eenen heijbodem seven lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Loon, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Lappaen westwaerts ..., Item noch de gerechte helfte onbedeelt in een moerveldeken waer van de wederhelfte is competerende de weduwe van Gerit Niclaes Henricx int geheel negen a thien roeden ofte daer ontrent begrijpende nochtans in aller vuegen forme ende manieren 't selve gelegen is binnen de prochie van Loon voors. ter plaetse genaemt int Loons Leijcken, aldaer tusschen erffenisse ..., los ende vrij, vuijgenomen eenen halven stuijver chijns den welcken tot Oisterwijck inde Halffmaen op St. Thomas dach wert betaelt, ende sal in vergelijckinge van cavelinge in den gemeijnen boedel tot voldoening der schulden moeten betaelen meij eertscomende precijs sonder intrest de somme van drije hondert ende vijftich guldens eens,

Waertegens Michiel den soon te deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten, eerst eenen acker saijlants genaemt den Cruijsacker twee lopensaten ende drije quartier ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaar tusschen erffenisse Jan Cornelis Gijsberts noortwaerts ende de weduwe Adriaen Jan Adriaens suijtwaerts, ende oock aende westen eijnde, streckende metten oosten eijnde aende erve Pauwels Joosten alias Coomen, daer nochtans tusschen beijde is loopende seeckeren sloot, ende dit metten gerechticheijt van te wegen over d'erve van voors. weduwe Adriaen Jan Adriaens, Item over d'erve van Jan Hendrick Peterss ende Michiel Jan Michiels tot aende gemeijne straet, Item noch een parcheel saeijlants vijff quartier lopensaten ofte daeromtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Jan Adriaens ende de weduwe Peter Henrick Peters noortwaerts, de kinderen Wijt Embrecht Wijten, ende Claes Bastiaens van Gils suijtwaerts, ende oock aenden oosten eijnde, streckende metten westen eijnde aende erve Michiel Jan Michiels, ende dit metten gerechticheijt van te wegen over d'erve van d'voors. weduwe van Peter Henrick Peters ende soo voorts over d'erve van weduwe Adriaen Janssen als van outs, mitsgaders oock over d'aenstede van het eerste ende tweede loth tot aende strate toe, Item noch eenen hoijbeemt vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans etc. gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt den Dalem, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Bastiaens noortwaerts, ende Peter Jan Snellen suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende Lantscheijdinge, ende metten oosten eijnde aen ..., Item noch seven eijcke boomen, sijnde gesmeth met acht smetten, staende op de aenstede van het voors. eerste ende tweede loth om die te ruijmen voor meij eerstcomende over een jaer, nochtans onder restrictie, dat off ijemant moste timmeren op de plaetse daer dese boomen staen, dat hij de selve ten simpelen vermane van gront sal moeten ruijmen, Item noch een parcheelken erve bestaende in moer ende heijde een halff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Venloon, ter plaetse genaemt inde Rouwbossen aldaer tusschen erffenisse ..., ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in een parcheel erve, bestaende in heijde ende moer int geheel twee lopensaten ofte daer ontrent, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse d'erffgenamen van Lijsbeth Jans van Osch oostwaerts, ende ... westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende gemeijnte van Tilborch, ende metten noorden eijnde aende Loonse Baen, los ende vrij, vuijtgenomen vijff duijten chijns aende heer van Loon, ende sal noch in vergelijckinge van cavelinge ontfangen meij eerstcomende vuijt den gemeijnen boedel de somme van tachentich guldens eens,

Waertegens Jan Cornelis de Beir d'jonge nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, ierstelijck een parcheel saeijlants genaemt de Goolhoeff drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Michiel Daniels cum suis noortwaerts, ende Adam Franssen suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aen gemeijne waterlaet die d'voors. Jan mede sal moeten onderhouden, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende dit metten gerechticheijt van te wegen over d'erve van d'voors. Michiel Daniels, ende over d'erve van weduwe Jan Michiel Daniels tot aende gemeijne straet, Item noch eenen hoijbeemt veerthien lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is onder Gilse, ter plaetse genaemt inde Langhoeve aldaer tusschen erffenisse Joris Verschueren suijtwaerts, ende de H: Geest van Gils noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende Lantscheijdinge, ende metten westen eijnde aen Gilsendijck, Item noch t'vierdepart in een moerbanck int geheel een lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Venloon, ontrent het Loonse gericht, Item noch de helfte onbedeelt in een bleckelingh velt groot int geheel omtrent een lopensaet of soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aen Pastoorsbanck, aldaer tusschen erffenisse ..., ende eijntelijck noch seven eijckeboomen staende op d'aenstede vant voors. eerste ende tweede loth gesmet met 7, die te ruijmen voor meij eerstcomende over een jaer, nochtans onder conditie dat ingevallen die den gront is competerende daer moste timmeren dat alsdan d'voors. Jan d'selve boomen ten simpelen vermane sal moeten ruijmen, los ende vrij, vuijtgenomen twee stuijvers acht penningen chijns aen sijn Ho: den heere Prince van Oraengie, ende alnoch in vergelijckinge van cavelen ontfangen voor vuijt den gemeijnen boedel meij eerstcomende de somme van twee hondert vijftich guldens eens,

Ende waertegens de momboirs van Petronella de onmondige dochter te deele bevallen is, ende sal deselve alsoo voor haere portie hebben, houden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck het achtste part onbedeelt in ses geerden hoijlants gelegen binnen den Ambacht van Capel ontrent de Capelse kercke, aldaer tusschen erffenisse Peter Corsten westwaerts, ende de erffgenamen Peter Martens oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende schouwslooth, ende metten suijden eijnde aende oude straet, Item noch een hoijbeemdeken drie lopensaten, soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt int Reck, aldaer tusschen erffenisse Goijaert Peter Adriaen Goijaerts suijtwaerts, ende Jan Willems Veramelvoirts noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aen Haensaert?, ende metten anderen eijnde tot een spie uijtloopen, Item noch een parcheel erven, bestaende in heijde ende beemdt vijff lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt inde Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenisse Jan Robben oostwaerts, ende Anthonis Sijmons westwaerts, streckende metten suijden eijnde aenden Langendijck, ende metten noorden eijnde aende gemeijnte, ende eijntelijck noch seven eijcke boomen staende op de aenstede van het voors. eerste ende tweede loth gesmet met viiij, om de selve te ruijmen voor meij eerstcomende over een jaer, nochtans onder conditie soo ende gelijck hier voorens op de twee leste loten is geexpresseert, los ende vrij, vuijtgenomen vijff duijten chijns aen secretaris van Suijdewijn Capel, ende tot dien alnoch in vergelijckinge van cavele tot betaling van schulden van gemeijnen boedel vuijtte reijcken meij eerstcomende precijs de somme van dertich guldens eens, ende sal ijder op het sijne de schouwen waterlaten ende gebuerlijcke rechten moeten gedoogen ende onderhouden, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer, calangie ofte aentael hier voorens niet benoemt malcanderen te helpen affdoen pro ut in forma, sonder argelist, actum 8 december 1662. Scabini Stakenborch, vander Burcht et Huttenis.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832