Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1663-115-22-97

Op huijden desen 17 julij 1663 compareerde voor mij Johannes van Rotterdam openbaer notaris ende de getuijgen naegenoemt Jenneken Peter Jans dochtere naergelaten weduwe van Goijaert Willem Janssen Vermeer geassisteert met mij notaris als haren gecozen voocht in desen de welcke verclaerde te constitueren volcomen last ende procuratie te geven soo sij doet mits desen aen Sr. Michiel van Haubraken clerq ter secretarije der stadt s'Bosch, specialijck om in haeren name ende van haren t'wegen voor wethouderen der selver stadt, aff te gaen ende desisteren al sulcken tocht ende recht als haer volgens de lantrechte der dingbancke van Tilborch ende Goirle is competerende, voor de helft van het gerechte derde part, als Goijaert Willem Janssen haren soone is competerende in sijne vader ende moederlijcke successie ende alsoo tot desselfs behoeve, bestaende de voors. successie special in sekere huijsinge ende erffenisse groot ontrent vijff loopensaten, ofte soo groot ofte cleijn t'selve gelegen is, ter plaetse genaemt het Creijven, belast met eene rente van drij hondert gulden capitael, aen sr. Johan vande Velde als rentmeester vande abdij van Tongerlo, onder conditie nochtans dat de voors. constituant in dese helft van het voors derde paert haer leven lanck gedurende is reserverende ende behoudende, volgens den lantrechte haer tocht recht, welcken volgende soo is mede gecompareert Willem Goijaert Willem Jans sone Vermeer den welcke verclaerde te constitueren machtich te maken ende in sijne stede te stellen, soo hij mede doet bij desen den voors Michiel van Haubraken omme voor wethouderen voornt., het gerechte derde paert ondergemelte conditie limitatie ende restrictie, bestaende inde voors huijsinge ende erffenisse daer aen gelegen opte dragen ende over te geven met vertijdenisse naer costume daer toe gerequireert aen ende ten behoeve van Sr. Jacob Huijgermans coopman tot s'Bosch voornt. ende dat in voldoeninge vande somme van salvo justo vier hondert gulden capitael ... vanden voors. Willem Goijaert Willem Janssen Vermeer ter goede rekeninge competerende, mits conditie bij desen toe gedaen dat soo wanneer den voors Willem Vermeer de jaerlijcsche interesten vande voors vier hondert gulden salvo justo bij betalen hij Huijgermans in dien gevalle geen recht sal hebben het vs derde paert van de voors goederen aen te sprecken op te winnen?, actioneren slijten, noch oijck eenig vruchten, pretenderende te genieten, tot na doode ende afflijvicheijt van de meer gemelte Jenneken Peter Jans dochtere, als wanneer tocht ende erffrecht sal wesen geconsolideerd devoluerende ider in sijnen regarde het voors affgaen van tochte opdragen ende vertijdenisse in voegen voors, altijt is sullen houden ende doen houden voor hen henne oiren erffen ende naercomelingen, voor goet vast bondich ende van weirden, sonder daer tegens te connen te doen off te laten geschieden in eeniger manieren, onder verbant van henne respective persoonen ende goederen, hebbende ende vercrijgende egeen uijtgesondert, subiecterende alle deselve daervoir na recht ten bedwanck, actum et passatum den dage maende ende jaere voors ter presentie van Johan van Heijst ende Michiel vanden Berch als getuijgen etc. hebben ondertekent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832