Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1663-14-8012-303r

Cornelis Cornelissen de Beir den ouden daer moeder aff was Heijttjen Jochem Daniels, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jochem ende Cornelis de jonge sijne broeders alsulcke sijn gerechtichden contingent ende aenpart van vererff en alle ende ijegelijcke goederen soo haeff als wettelijcke hoedanich dese sijn ofte genoemt cunnen wesen, waer tusschen wiens ofte op wat plaetsen gelegen, egeen is altoos vuijtgescheijden, als hem medt het overlijden van sijne voorn. ouders eenichsints aengecomen is met verthijden ende affgaen soo gewoonlijck.ende recht is, geloovende etc. ende alle commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat de coopers hier vuijt tot hennen lasten nemen en voldoen ende te gedoogen allen ouden commer calangie ofte aentael midtsgaders de servituijten die desen goederen van outs ende tot nochtoe subject sijn geweest sonder arglist, actum 4 meij 1663.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832