Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1663-14-8012-307r

Jan Cornelissen de Beir soo voor sijn selven als ende bij vuijtcoop vercregen hebbende het contingent van Henrick Janssen Verwers sijne swager, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Cornelis Cornelissen de Beir den jonge de twee derdeparten in seecker schuer metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behorende, int geheel drije lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborg, ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenissen de weduwe Jan Joosten de Beir aen d'een sijde westwaerts ende Daniel Adriaen Gerit Vrancken aen d'andere sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aen de gemeijne waterlaet die den cooper sal moeten onderhouden, en metten suijden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen eenen stuijver drije duijten winchijns aende heere van Tilborg, mitsgaders noch een derdepart in eene rente van vier gulden en thien duijten s'jaers aen H: Geest alhier, ende heeft etc. geloven etc. ende allen commer hier vorens niet benaemt teenemael aff te doen, sonder arglist, actum 28 meij 1663.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832