Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1663-14-8012-308r

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, Sijmon Peter Willems Veramelvoirt ter eenre, ende Michiel, sijnen broeder ter andere sijden, bekennen ende beleijden midtsdesen, metten anderen eene erffmangelinge gemaect ende aengegaen te hebben vande naer volgende erffelijcke goederen in der vuegen forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken d'voorn. Sijmon van de voors. Michiel, sijnen broeder sal hebben, houden, ende erffelijck blijven possideren, ierstelijck eenen acker saeijlants, genaemt den Cruijsacker twee lopensaten ende drije quartier ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Gijsbrechts noordwaerts, ende de weduwe Adriaen Jan Adriaens suijtwaerts ende oock aende westen eijnde, streckkende metten oosten eijnde aen de erve Pauwels Joosten alias Coomen, daer nochtans tusschen beijde is loopende seeckeren slooth ende dit mette gerechticheijt van te wegen over de erve van den voornoemden weduwe Adriaen Jan Adriaens, Item over de erve van Jan Henrick Peter ende Michiel Jan Michiels tot aende gemeijne straet, Item noch een parcheel saeijlants een lopensaet ende een quartier ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Jan Adriaens ende de weduwe Peter Henrick Peters noortwaerts, de kinderen Wijt Embrecht Wijten, ende Niclaes Sebastiaens van Gilse suijtwaerts, ende oock aenden oosten eijnde, streckende metten westen eijnde aenden erve Michiel Jan Michiels, ende dit mette gerechticheijt van te wegen over de erve van d'voorn. weduwe van Peter Henrick Peters, ende soo voorts over d'erve van de weduwe Adriaen Jans, mitsgaders oock over d'aenstede van Niclaes Sebastiaen van Gilse, mette onmondige kinderen van Wijt Embrecht Wijten tot aende straete toe, Item noch eenen hoijbeemd vier lopensaten ofte daerontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selven gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt den Dalem, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Bastiaens noortwaerts, ende Peter Jan Snellen suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende Lantscheijdinge, ende metten oosten eijnde aende erve van ..., Item noch een parcheeltjen erve bestaende in moer ende heijde een halff lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie van Venloon, ter plaetse genaemt inde Rouwbosschen tusschen erffenisse ..., ende eijntelijck noch de gerechte helffte onbedeelt in een parcheel erven bestaende in heijde ende moer int geheel twee lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse d'erffgenaemen van Lijsbeth Janssen van Osch oostwaerts ende ... westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende gemeijnte van Tilborch ende metten noorden eijnde aende Loonse Baen, los ende vrij, vuijtgenomen vijff duijten chijns aende heer van Loon,

Ende waer tegens de voornoemde Michiel van voors. Sijmon sijnen broeder sal hebben, houden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck de gerechte helfte onbedeelt in eene huijsinge ende cleijn schop mettet vierde part van voorhooffde ende boomen daer op staende, mitsgaders de gerechte helfte inde helfte vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende inder vuegen t'selve aende suijtsijde affgepaelt ende gecuijlt is int geheel twintich lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is, binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Daniel Michiels aen d'een sijde suijtwaerts, waer beneffens dese helfte affgepaelt is, ende weduwe Gerit Niclaes Peter Janssen de jonge met meer andere aen dander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Michiel Jan Michiels, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch de gerechte helfte in eenen heijbodem acht lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt achter Cruijshoocht, aldaer tusschen erve de weduwe Jan Laureijs Coolen aen d'een sijde oostwaerts, ende Lenaert Meeus Lenaerts aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve van weduwe Mr. Herman de Roij, ende metten suijden eijnde aende gemeijnte, los ende vrij, vuijtgenomen een oirt chijns aenden heere van Tilborch ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 6 junij 1663.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832