Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1663-14-8012-312v

Kennelijck sij eenen ijegelijcke dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenaempt in propre persoone sijn gecome ende gecompareert Jan, Hendrick, Peter, ende Cornelis gebroederen, sonen wijlen Jan Jans de Beir, daer moeder aff was Sophia Jans Peters, met Gerit Peter Leemans als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Jans, ende Sophia voorn., de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midts desen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaact ende aengegaen te hebben vande naerbeschreven erffgoederen hen mits het overlijden van henne voorn. ouders aengecome inder vuege, forme ende maniere soo volcht,

Overmits den welcke d'voorn. Peter ten deele bevallen is, ende sal alsoo deselve voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, eerst de voorcamer van seeckere huijsinge, scheijdende op het gebont tusschen deselve camer ende de keucken, welck gebont sal blijven op dese camer, onder conditie dat bij ... voorn. gebont naermaels affgebroocke wert tselve wederom sonder schaede vande keucken sal moeten worden opgemaect ende tot dien alnoch t'gerecht derdepart vande aensteede ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende, bedeelt aende oostensijde int geheel anderhalff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn deselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaar tusschen erffenissen Willem Daniels, waer beneffens dit derde part affgemete sal worden aen d'een sijde oostwaerts ende Gijsbert Jans vande Loo aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten suijdeneijnde aen de erve Peter Jans vande Loo, ende metten noordeneijnde aende gemeijne straet, ende eijndelijck noch een moerbeemdeke een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voorn. ter plaetse genaempt inde Oude Leije, aldaer tusschen erffenisse Jan Jans van Buel aen d'een sijde westwaerts, ende Willem Goossens van Besouw aen d'andere sijde oostwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende gemeijnte, ende metten noordeneijnde aende stroom de Leije, los ende vrij, ende sal daeren boven allnoch in egalisatie van cavelen ontfangen van het loth Jan sijne broeder hier naer bedeelt halff april 1664 toecomende precijs sonder intrest, de somme van vijftich guldens eens,

Waer tegens Henrick den sone ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, de keucken met het agterhuijs vande voorschreven huijsinge scheijdende aen het gebont vande voorkamer metten gronde vandien, ende tgerecht derde part der voorn. aenstede ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende, bedeelt in het midden van deselve, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn Henrick in vergelijckinge van cavelen halff april 1664, toecomende aen het loth Cornelis sijne broeder hier naerbedeelt vuijtreijcken sal de somme van twee hondert guldens sonder intrest,

Waer tegens Cornelis den sone ten deele bevallen is, ende sal alsoo denselve voor sijne portie hebben houden ende erffelijck blijven besitten, de timmeren vande schuere staende op het loth Peter sijne broeder, hier voor bedeelt, omme denselve halff april 1664 toecomende te ruijmen, mitsgaders noch ... derde part vande vorens gemelte aenstede aff te meten aen den westensijde beneffens erffenissen Gijsbert Janssen vande Loo, onder conditie dat dit loth, ende het loth vande voorn. Henrick voor aende straet overbreet sullen moeten wegen, los ende vrij, ende sal ... in vergelijcking van cavelen van deselve Henrick sijne broeder ontvangen halff april 1664 toecomende precijs sonder intrest, de somme van twee hondert guldens eens,

Waer tegens Jan den sone ten deele bevallen is, ende sal alsoo denselve voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, ierstelijck een parcheel saeijlants geheijte den Heijdriesch twee lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Laureijs Peters van Doremael oost, ende suijtwaerts, Willem Jan Peter Goijaerts west, ende Peter Janssen vande Loo noortwaerts, ende eijntelijck noch de twee derde parten bedeelt aende noordensijde in een parcheel saeijlants int geheel drie lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenissen Peter Marten Peter Mutsaerts noortwaerts, de gemeijnte oost, ende suijtwaerts, ende Adriaen Jan Goijaerts westwaerts, los ende vrij,

Ende waer tegens d'voorn. Gerit Peter Gerits nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck het resterende derde part bedeelt aende suijdensijde beneffens de gemeijne straet van den acker van drie lopensaeten waer aff Janne sijne swager hier voorens de twee andere derde parten sijn bedeelt, ende tot dien alnoch een parcheel weijlants een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. inde H: Geeststraet, aldaer tusschen erffenissen Jan Cornelissen van Gorp oostwaerts, Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden suijtwaerts, Laureijs Peters van Doremael west, ende de voorn. straet noortwaerts t'samen metten gerechticheijt van te wegen over d'erve van d'voorn. Doremael, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen nabuerlijcke rechten te moeten gedoogen ende onderhouden, sonder argelist, actum 25 junij 1663. Scabini van de Burcht, ... et Merenberch.

Gerit Peter Leemans, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Jan Janss de Beir, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan sone wijlen Jan Jans de Beir voors. t'gerecht derde part onbedeelt in een stuck saeijlants int geheel drie lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, ende tot dien alnoch een parcheel weijlants een lopensaet ofte daer ontrent groot d'voorn. vercooper ophuijden respective bij erffdeijlinge aengecomen, waertoe om cortheijts wille gerefereert wort, los ende vrij soo sij seijde ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832