Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1664-115-22-165

Op huijden desen 20e october 1664 compareerde voor mijn Johannes van Rotterdam openbaer notaris etc. ende de getuijgen naergent. Jenneken Adriaen Jan Wouters weduwe wijlen Cornelis Jan Peeters diemen moemde Lappien, mitsgaders Joost Jan Buermans, als getrout hebbende Anneken des voors Cornelis Jan Peeters dochtere ende Jenneken haere sustere meerderjarige dochtere, respective soo voor haer selven als mede instaende ende hen fort ende sterck makende voor Cornelis Aert Meeus, als getrout hebbende Maeijcken ende Andries Jan Gilse als man ende momboir van Hendricxken mede des vs Cornelis Jan Peeters dochteren, alle ingesetenen der voornoemde Heerlijckheijt Tilborch, de welcke verclaerde ende bekende te constitueren ende machtich te maecken ende in henne stede te stellen soo sij doen mits desen, sr Cornelis van Minnebeecq procureur postulerende voor den opgemelte Rade van Brabant in s'Hage vs, speciael omme in hennen name ende van hennen t'wegen te defenderen, vervolgen ende gade te slaen, alsulcke saecke van proces als sij comparanten genootsaeckt werden in cas van reformatie voor den gemelte Rade te defenderen op ende tegens Jan Cornelis van Gorp ende Corstiaen Willem Corsten nopende seeckeren waterlaet voor haere erve, breeder ten processe vermelt, dienvolgens alle dagen ende termijnen in recht te observeren ende waer te nemen, eedt de calia inde zielen der constituanten te presenteren, de saecke alsoo te voldingen, ende voldongen ofte in staet van wijsen gebracht sijnde, sententie te versoecken, die te aanhooren ende acquieseren, ofte andersints daervan te provoceren alles soo ende gelijck sijnen goeden raed sal comen te gedragen cum potestate substituendi (met bevoegdheid tot substitutie), geldende ende onder verbant etc. Aldus ende ter presentie van Peeter vande Nauwelande brouwer tot Breda ende Jan Adriaen Rasen olislager aldaer, als getuijgen etc. hebben ondert.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832