Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1664-14-8013-128r

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, Corstiaen Jan Jacobs als eenige ende universele erffgenaem van wijlen Heijltken Jan Jacobs sijne suster de weduwe was van Cornelis den voorn. sone Jan Willem Adriaen Willems, daer moeder aff was Engeltken Lenaert Stoffelen, welcke Cornelis bij vuijtcoop oock vercregen hadde het contingent ende aenpart van Lenaert ende Anna sijnen broeder ende suster waeren, in dien qualiteijt ter eenre, Jan Joost Gerits de Beir als man ende momboir van Angela sijne huijsvrouwe, Jan Corstiaen Jan Jacobs als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, gesusteren naerkinderen wijlen Jan Willem Adriaen Willems voors., daer moeder aff was Jenneken dochtere Jan Janssen vande Loo, voor hen selven ende mede instaende hen fort ende sterckmaeckende voor Jan den sone wijlen Jans ende Jennekens voornoemt hennen swager in dien qualiteijt, ter andere sijden, dewelcken hebben bekent, bekennende mitsdesen metten anderen een minnelijck ende vriendelijck contract, accoord, ende transactie gemaect, ende aengegaen te hebben met ende de successie van seeckere aenstede metten huijsinge ende schuere daerop staende negen loopensaten ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse, Cornelis Janssen van Merenberch d'een sijde, ende de gemeijne straet d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aende erve Jan Gerit Peters de Cock, ende dat inder forme vuege ende manieren hier naer beschreven volgende, te weten dat d'voors. parthijen contraktanten ijeder voor d'een helfte sullen behouden ende erffelijck blijven possideren de voors. huijsinge schuere ende erffenisse ende dat sij met d'eerste gelegentheijt sullen procederen tot scheijdinge ende deijlinge ofte wel vercoopinge van dien, omme in sulcken cas d'een helfte vande cooppenningen door d'voors. eersten comparant, ende d'ander helfte voor de tweede comparanten te werden geproffiteert, midts dat alvoorens gelijckelijck sullen werden gedragen ende betaelt de schulden t'sij obligatien ofte schepenen geloften de welcke tot noch toe door d'voors. Jan Willemen als oock d'voorn. Cornelis sijne sone ofte sijne naergelatene weduwe mochten sijn gemaect, mitsgaders verteringe alreede inden sterffhuise gevallen ofte noch te vallen, als oock allen de loopende schulden van d'selven Cornelis waer van de costen ses gulden ende daerenboven comen te bedragen, doch aengaende de costen beneden de ses guldens sullen alleen sijn, ende blijven tot lasten van eersten comparant, dat oock de tweede comparanten sullen betaelen de penningen Maeijken Jan Deckers belooft in het bijstaen van siecte als andere oncosten, midts vuijten gemeijnen boedel voorvuijt proffiterende twee hondert guldens enns, ende dat deselve oock sullen behouden allen de bevinden den sterffhuijse concernerende blijvende daer egter dus alleen ten proffijte van den voors. Corstiaen Jan Jacobs allen de haeff ende meuble goederen door d'voorn. Jan Willemen ende Heijltken Jan Jacobs metten doot ontruijmpt, sonder dat de tweede comparanten daer op eenich recht aen ofte toeseggen sullen sullen hebben ofte mogen pretenderen in eenigen manieren, alle welcke poincten ende articulen d'voors partijen contrahenten beloven onverbreeckelijcken aner te gaen, te onderhouden ende doen onderhouden sonder eenige oppositie ten contrarie daer vooren hem inde verbindende henne respective persoonen ende goederen hebbende ofte naermaels vercrijgende onder subjecten van allen rechten ende rechteren, ende voluntaire condemnatie, sonder arglist, actum 29 december 1664.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832