Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1664-14-8013-36r

Compareerden voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenaemt Cornelis Adriaen Janssen van Beurden ter eenre, ende Peter Adriaen Janss als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Jan Daniels van Beurden daer moeder aff was Willemijntken Peter Jan Adriaens ter andere sijde, de welcke hebben bekent bekennende midtsdesen metten anderen eene erffmangelinge gemaect ende aengegaen te hebben van seeckeren parchelen van erven, inder vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke d'voornoemde van Beurden, vande voors. Peter nomine uxoris sal hebben behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck seeckere schuer metten gronde vandien ende het gerechte derde part bedeelt aende westen sijde vander aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende int geheel achtien lopensaet ofte daer ontrent begrijpende inder vuege t'selve affgepaelt is gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaerts cum suis aen d'een sijde oostwaerts, ende Laureijs Peters van Doremael met Peter Jan Hermans van Heijst waer beneffens dit derde part affgemeten is aend'andere sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve vande voors. van Heijst, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voornoemde van Beurden hier vuijt jaerlijcx gelden sal vier stuijvers een oirt winchijns aenden heere van Tilborch op St. Stevensdach in drie roepen te betalen, ende reserveert d'voorn. Peter den timmer van het schop midtsgaders de hof mette boomen op dese erve staende ... halff april, ende meij eerstcomende te ruijmen,

Ende waertegens d'voornoemde Peter vande voors. Cornelis sal hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck seecke huijsinge metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende acht ende een halff lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Heijcant aldaer tusschen erffenisse de weduwe Adriaen Cornelis Mutsaert daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde loopt d'een sijde ende de kinderen Adriaen Jan Heijsten cum suis d'ander sijde, ende oock aen d'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheel weijlants drie lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen die prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Reijnen Jan Reijnen noortwaerts, ende Jan Laureijs Colen cum suis suijtwaerts, ende de kinderen Adriaen Jan Heijsten oost, ende westwaerts ende dit mette gerechticheijt van te wegen als oock te gedoogen het wegen als van outs, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlants twee en een halff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de kinderen Adriaen Jan Heijsten voors. oost ende westwaerts de kinderen Denis Jan Denis suijtwaerts, ende de weduwe Adriaen Adriaen Gerits noortwaerts mette gerechticheijt van te wegen, als oock te gedogen het wegen als van outs, los ende vrij, vuijtgenomen ses loopen erffrogge jaerlijcx aende ... tot Oisterwijck, Item drie loopen ses kannen reductie rogge t'welck betaelt wordt aende rentmeester Boucholt met 26 1/4 st s'jaers .... ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 10 maert 1664, scabini Wijtens et Merenberch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832