Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1664-14-8013-43r

Kennelijck sij eenen eijgelijcken dat ophuijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert in eijgener persoonen, Adriaen Cornelis Peters ter eenre, ende Jan Jan Jacobs als toesiender over de onmondige kinderen wijlen Gerit Cornelis Peters, daer moeder aff is Elisabeth Adriaens mette selve Elisabeth hier mede present, geassisteert met Adriaen Jans Creijers, ende Embrecht Adriaen Gerits ter andere sijde, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect, ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden van wijlen Cornelis Peter Jan Stevens henne vader ende grootvader was eenichsints aengecomen, ende dat inder vuegen, forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcke d'voorn. Adriaen Cornelis Peters te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck posssideren, ierst seeckere camer vande naervolgende huijsinge, scheijdende opden balck, comende inden middenweecht tusschen de voors. camer ende de keucken, welcke balck ende weecht sal blijven aende keucken ende bij den selve moeten onderhouden worden, item de schuer mette gronde vandien mitsgaders de gerechte helfte aende noordensijde vande aenstede, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende anderhalff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Gerard Aert Adriaen Willems, waer beneffens dese helft affgepaelt sal worden aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Michielssen van Nederpelt aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Gerit Janssen Creijers, ende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, item noch de gerechte helfte aende westen sijde in een parcheel erve bestaende in saeij ende weijlandts int geheel drie loopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Gerit Jan Creijers, waer beneffens dese helfte aff gemeten sal worden west, de weduwe ende kinderen Gerit Cornelis Peters oost, Jan Peter Cornelis Meeus noord, ende Corst Jan Jacobs cum suis suijtwaerts, ende eijntelijck noch de gerechte helfte aende westen sijde in een parcheel erven int geheel een lopensaet ende een quartier ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Peters cum suis waer beneffens dese helfte affgemeten sal worden west, ende Jan Jan Willems oostwaerts, Peter Gerit Cornelis suijt ende de gemeijnt noordwaerts, los ende vrij, ende sal noch in vergelijckinge van cavelen ontfangen van het naervolgende loth binnen drie eerstcomende maenden de somme van vijffentwintich car: guldens eens,

Ende waer tegens de voorn. wed. ter tochte, ende haere kinderen ten erffrechte te deele bevallen is, ende sullen de selve alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, eerst de keucken met het achterhuijs, ende de gerechte helfte vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende aff te paelen aende suijtsijde neffens erffenisse Jan Michiels van Nederpelt voornt., item noch de gerechte helfte in het saeij en weijlant, int geheel drie lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde aff te meten aende oostensijde beneffens de andre erve van vs. wed. ende haere kinderen, ende eijntelijck noch de gerechte helfte van het parcheel erve, int geheel vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende aff te paelen aende oostensijde beneffens erfenisse Jan Jan Willems voors. respective hier voorens opt eerste loth breeder vuijtgedruckt, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voors. wed. ende haere kinderen hier vuijt sullen moeten voldoen ende betaelen twee hondert car: guldens capitael aen Michiel Daniel Peters cum intresse, item 1 1/2 chijns aende rentmeester Boucholt, ende tot dien alsoo binnen drie eerstcomende maenden aen het eerste loth vuijtreijcken de somme van vijffentwintich guldens eens, ende is tusschen voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat sij malcanderen om, ende soo voor de voors. huijsinge is streckende, sullen wegen ende stegen ter naeste velden, ende minste schade, ende voirts met soodanige andere gerechtichde van wegen als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende alle verholen commer calangie ofte aentael hier voorens niet benoemt malcanderen te helpen affdraegen, sonder argelist, actum den 9e april 1664, scabini Huttenis et Merenberch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832