Menu

Documenten

Document R-1664-14-8013-4r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch en Goirle ondergenoemt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis, ende Denis gebroederen, sonen wijlen Adriaen Henrick Denis, daer moeder aff was Anna dochtere wijlen Jans van Beurden, Gerard Adriaens van Heijst, als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouw, Henrick Jan Jacobs, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouw, Jan Sebastiaens Hoijpijl, als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouw, ende Willem Janssen Vermee, als man ende momboir van Digna sijne huijsvrouw, mitsgaders Denis Henrick Denis, ende Jan Adriaens van Beurden, als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Lijsbeth, ende Jenneken beijde als noch minderjarich, alle gesusteren dochteren wijlen Adriaens, ende Anna voornt. de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen, hen mits het overlijden van henne voors. ouders eenichsints aengecomen, inder vuegen forme ende maniere hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke de voorn. Cornelis den soone te deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst seeckere huijsinge metten gronde vandien mitsgaders tgerecht vierde part te weten het tweede loth vande suijtsijde, inde aenstede ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende int geheel elff loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Heijcant, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Jans van Beurden aen d'een sijde suijtwaerts, ende Marten Jans van Son ende het navolgende heijvelt aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, ende metten westeneijnde Nicolaes Jacobs cum suis, Item noch het gerecht seste part, te weten het tweede loth van de oostensijde bedeelt in seecker heijvelt, int geheel ses lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse d'voors. van Son aen d'een sijde oostwaerts, de gemeijne straet, west ende noortwaerts, ende streckende metten suijden eijnde aende voors. aenstede, ende eijntelijck noch eenen heijbodem drie lopensaeten ofte daerontrent groot sijnde gelegen onder de prochie van Loon ter plaetse genaemt den Clockenberch, aldaer tusschen erffenisse Jan Adams west, Adriaen Peter Melis oost, den heere van Loon suijt ende noortwaerts, los ende vrij, vuijtgenomen dat de vs. Cornelis hier vuijt jaerlijx gelden sal 5,2 st ter saecke van reductie rogge aende rentmeester vande geestelijcke goederen des quartiers van Oisterwijck te voldoen, ende sal daerenboven alsnoch in vergelijck van cavelen halff april toecomende precijs ten proffijte vande gemeijne boedel moeten inbrengen, de somme van een hondert eenendertich gulden ende vijff stuijvers eens,

Waertegens Henrick Jan Jacobs nomine uxoris te deel bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck seeckere schuer metten gronde van dien ende het gerechte vierde part der aenstede bedeelt aende suijdensijde beneffens erffenisse Cornelis Adriaen Jans van Beurden, Item noch t'gerecht sesde part in heijvelt bedeelt aende oostensijde neffens erffenisse Marten Jans van Son hier vorens op het eerste loth naerder vuijtgedruckt, Item noch eenen hoijbeemt twee lopensaten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt inde Vier Bunder aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Gerit Cornelis aen d'een sijde oostwaerts, ende de Lantscheijding aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende Leije, ende metten suijden eijnde aende erve de kinderen Jan Gerit Cornelissen, Item noch eenen hoijbeemt drie lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen onder Gilse ter plaetse genaemt de Hooge Made, belent ....
Ende eijntelijck noch eenen heijbodem drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen onder Loon, ter plaetse genaemt de Staeck, aldaer tusschen erffenisse de heere van Loon vs. aen d'een sijde suijtwaerts, ende Peter Stevens aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van ...
ende sal d'voorn. Henrick daer en boven alsnoch in egalisatie van cavelen ontfangen vuijtten gemeijnen boedel, halff april toecomende precijs de somme van achtien gulden vijfthien stuijvers eens, sijnde de vs. respective parcheelen van erven los ende vrij, vuijtgenomen twee ... chijns jaerlijcx aende heere van Loon te betaelen,

Waertegens Jenneken de dochter te deele bevallen is, ende sal alsoo de selve voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren eerstelijck t'gerecht vierde part , te weten het derde loth vande suijtsijde inde aenstede, Item noch t'gerechte sesde part te weten het derde loth in het heijvelt respective opden eersten cavel naerder geexpresseert, ende eijntelijck noch t'gerecht derde part onbedeelt in eenen beemt int geheel ses lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn den selven gelegen is onder de prochie van Gilse ter plaetse genaemt int Reck, aldaer tusschen erffenisse der H: Geest van Tilborch noortwaerts, ende Jan Peter Horevoirts suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende Leije, ende metten oosten eijnde aende Lantscheijdinge, sijnde de vs. parcheelen van erven los ende vrij vuijtgenomen dat de vs. Jenneken hier vuijt jaerlijcx gelden sal aende ... Camer tot Oosterhout het derde part in eenen stuijver chijns,

Waertegens d'voorn. Willem Jans Vermeer nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, eerst t'resterende vierde part vande aenstede affgepaelt neffens erffenisse Marten Jans van Son, Item noch t'gerecht sesde part, te weten het vierde loth vande oostensijde in het heijvelt hier vorens op den eersten cavel naerder vuijtgedruckt, ende eijntelijck noch het gerecht sesde part onbedeelt in eenen hoijbeemt, int geheel ses lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als de selve gelegen is binnen de prochie van Gilse ter plaetse genaemt int Reck, aldaer tusschen erffenisse de H: Geest van Tilborch aen d'een sijde westwaerts ende ... aen d'ander sijde oostwaerts, streckende suijt ende noortwaerts aende Leije, ende sal d'voors. daer en boven alsnoch in vergelijcking van cavelen halff april toecomende vuijtten gemeijnen boedel ontfangen de somme van sevenendertich gulden vierthien syuijvers, sijnde de voors. parcheelen los ende vrij, vuijtgenomen een derde part in eenen .... dat over t'sesde part int vs. heijvelt sullen worden geweecht de portie van Gerit Adriaen van Heijst ende Jan Sebastiaens Hoijpijl, sijne swagers,

Waertegens de voorn. Gerit Adriaen van Heijst nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal alsoo den selven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierst t'gerecht sesde part in het meergenoemt heijvelt affgepaelt aende westensijde neffens de gemeijne straet, Item noch t'gerecht sesde part onbedeelt in eenen hoijbeemt int geheel

......

Ende waer tegens Denis den sone ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck blijven besitten, eerst een parcheel erven bestaende in saeij, ende weijlant, door het midden vantwelck eenen waterlaet loopende is, twee lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse d'erfgenaemen Aert Cornelis Meeus aen d'een sijde suijtwaerts, ende d'erfgenaemen Joost Hoirvoirts aen d'ander sijde noortwaerts, ende oock aen d'een eijnde westwaerts, ende streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlants twee lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. belent de H: Geest alhier westwaerts, d'erfgenaemen Joost Horevoirts westwaerts, d'erfgenaemen Aert Meeus suijtwaerts, ende Willem Jan Peters cum suis noortwaerts, los ende vrij, vuijtgenomen twee stuijvers chijns aende ... van Eeckelschot jaerlijcx te voldoen, ende sal de voors. Denis in egalisatie van cavelen halff april eerstcomende, vuijten gemeijnen boedel ontfangen de somme van achtien guldens vijfthien stuijvers eens,

Voorts is tusschen voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat sij malcanderen daer het van ... wesen sal, sullen moeten wegen ende stegen ter naester velde, ende minste schade, oock te gedoogen het wegen als van outs, mitsdagers te onderhouden de schouwen waterlaten ende gebuerlijcke rechten, die welcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben hiermede d'eene ten behoeve van den anderen op ijders aengecavelde deel volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert, met opdragen overgeven ende affgaen soo gewoonlijck ende recht is, geloovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma sonder argelist, actum 8 januarij 1664, scabini vander Burcht Wijtens van Pelt et Huttens.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832