Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1664-14-8013-51v

Jan Peter Adriaen Goijaerts, ende Cornelis Janssen de Beir als momboir ende toesiender over de onmondige kinderen wijlen Elisabeth Peter Adriaen Goijaerts daer vader aff is Jan Jans de Beir d'oude, hebben met voorgaende consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen tot betaling vande schadelijcke schulden waarmede den sterffhuijse is belast, wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Goijaert Jan Anthonissen, seeckere huijsinge metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behorende, drie lopensaeten ende een halff ofte daer omtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als deselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aende Cortestraet, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Jans Creijer d'een sijde, ende het onmondich kint van Peter Anthonis Cornelis Wouters d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Cornelis Jans vande Merenberch, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende heeft alvorens d'voorn. Jan Jans de Beir alhier mede comparerende ten behoeve van sijne voors. kinderen affgegaen de tochte, recht ende actie hem van tochtswegen competerende inde voors. huijsinge ende erve, sonder argelist, actum 11 junij 1664, scabini vande Burcht, van Pelt et Merenberch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832