Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1664-14-8013-54v

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoempt, Adriaen Jan Goijarts ter eenre, ende Jan Anthonis Peter Michiels ter andere sijde, de welcke hebben bekent, bekennen, midtsdesen metten andere eene erffmangeling aengegaen te hebben vande naerbeschreven parcheel van erffenisse,

Overmits den welcke de voorn. Adriaen Jan Goijarts vande voors. Jan Anthonis sal hebben behouden ende erffelijck possideren een parcheeltje saijlandts anderhalff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Stadtshoeff aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Goijaerts d'een sijde oostwaerts, ende Peter Michiels aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Goijaerts voors., ende metten suijden eijnde aende erve vande kinderen Cornelis de Beir, t'samen mette gerechticheijt vante wegen over de erve vande voors. Goijaert ende Joost Gerits de Beir als van outs,

Ende waertegens d'voorn. Jan Anthonis Peter Michielsse van d'voors. Adriaen Jan Goijaerts sal hebben, behouden ende erffelijck besitten een parcheeltken saeijlandts een lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aende Groene Wech, aldaer tusschen erffenisse Jan Jans de Beir aen d'een sijde suijtwaerts, ende Elias Henrick Verwers aen d'andere sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve de kinderen Denis Martens ende metten oosten eijnde aende ackerwech aldaer, sijnde voors. respective parchelen los ende vrij, soo sij seijden, ende heeft d'voorn. Adriaen ten behoeve vande voors. Jan, op dit lopensaet ende deselve Jan wederom ten behoeve van de voors. Adriaen op het vooren gemelte anderhalff lopensaet landts volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert met opdragen overgeven ende affgaen soo gewoonlijck ende recht is, geloven hier ider super se et omnia sua bona habita et habenda (op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende), dit opdragen overgeven vertijen ende affgaen altoos vast stendich ende onverbroken van waerde te houden ende doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer calangie ofte aentael opde een ofte ander parcheel comende, malcanderen aff te doen t'eenemael sonder argelist, actum 3 julij 1664, scabini Stackenborch et van Pelt.

De voors. parchelen van erven, getauxeert t'samen op 200 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832