Menu

Documenten

Document R-1664-14-8013-67r

Dingeman Denis Corsten als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe dochter van wijlen Cornelis Cornelissen de Beir, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen mitsdesen aen ende ten behoeve van Cornelis Cornelissen de Beir de jonge sijne swager, eerst het gerecht derdepart onbedeelt in seeckere huijsinge ende schop, metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende, int geheel twee lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn deselven gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Vrancks d'een sijde oostwaerts, ende Jan Cornelissen de Beir met de voorn. cooper aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aen de waterlaet aldaer die den cooper sal moeten onderhouden, ende metten suijdeneijnde aen de gemeijne straet, Item noch het gerecht derdepart onbedeelt in een parcheeltje saeijlants geheijten Truijenacker een lopensaet ofte daer omtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer Jan Gerit de Cock d'een sijde suijtwaerts ende voorn. Jan de Beir metten cooper indesen aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten eenen eijnde aen erve Cornelis Jan van Merenberch d'oude, ende metten ander eijnde aen de gemeijne straet, ende vuiteindelijck noch het gerecht derdepart onbedeelt in eenen heijbodem vijff a ses lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende nochtans in alle vuege grooten ende tusschen reengenoten als deselven heijbodem gelegen is binnen de prochie van Loon ter plaetse genaemt achter het Loonsche Heijke, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma vuijtgenomen dat d'voornoemde cooper vuijten vercochte aenstede jaerlijcks aende heren van Tilborch sal moeten gelden het derdepart in twee stuijvers ses penningen winchijns, ende tot die ter saecke van reductie rogge alsnoch het derdepart in vier gulden thien stuijvers aende H. Geest van Tilborch, sonder arglist, actum 15 augustus 1664.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832