Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1664-14-8013-70v

Elias Janssen Verwers ende Jochem Cornelissen de Beir als beedigde momboir ende toesiender over de de vijf als noch onmondige kinderen wijlen Henrick Jans Verwers, daer moeder aff is Adriana Cornelissen de Beir met Gerit Goijaerts Vermeede, als man ende momboir van Maria sijne huisvrouwe, ende Adriaen Lambrechts, als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe gesusters, dochters wijlen Henrick ende Adriana voornoemd, hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midsdesen aen ende ten behoeve van Cornelis Cornelissen de Beir den jonge t' gerecht derdepart in een parcheel saeijlants int geheel een lopensaet (de Truijenacker) ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborg, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Daniel Adriaen Vrancken d'een sijde westwaerts, ende d'voorn cooper d'andere sijde oostwaerts, streckende metten suijdeneijnde aen erve Cornelis Jans van Merenberch, ende metten noordeneijnde aende gemeijnt, Item noch het gerecht vierdepart onbedeelt in een parcheel saeijlant geheijten den Driesacker int geheel twee lopensaeten, ofte daer omtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie etc. plaetse voorn. aldaer tusschen erffenissen Cornelis Cornelissen de Beir d'oude cum suis aen d'een sijde noortwaerts. ende Willem Daniel Adriaen Vrancken aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten westeneijnde aen erve Adriaen Cornelissen de Beir, ende metten oosteneijnde aen gemeijnde straet, Item noch het vierde part onbedeelt in een parcheel weijlants genaemt de Swaluwe int geheel twee lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende, nochtans etc. binnen de prochie etc. plaetse voorn. aldaer tusschen erffenissen d'voorn Cornelis d'oude etc. cum suis aen d'een sijde westwaerts, ende Jan Jan Cornelis Meeus aen d'andere sijde oostwaerts, streckende metten noordeneijnde aende erve Gerit Willems Veramelvoirt, ende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, ende finalijck noch t'gerecht vierdepart onbedeelt in een parcheel saeijlant geheijten de Bocht, int geheel anderhalff lopensaet oft daer omtrent groot sijnde, gelegen binne de prochie ende plaetse voorn, aldaer tusschen erffenissen d'voorn. Cornelis d'oude cum suis aen d'een sijde westwaerts ende Joost Gerits de Beir aend'ander sijde oostwaerts, streckende metten noordeneijnde aende erve Gerit Willems Veramelvoirt, ende metten suijdeneijnde aende straet, ende hebben etc. geloven etc.ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn cooper hier vuijt gelden sal het vierdepart in acht .. winchijns aen het convent van Tongerloo te voldoen, ende is mede gecompareert d'voornoemde Adriana, de welcke alvorens ten behoeve van haere gelijcke kinderen heeft affgegaen de tocht recht ende actie van tocht wegen ende voors. respective parchelen van erven competerende, sonder arglist, actum 8 september 1664.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832