Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1664-14-8013-76r

Kennelijcksij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch , ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis, Gerit ende Pauwels gebroederen ende soonen wijlen Jan Cornelis Meeus daer moeder aff was Joostina dochtere Pauwels Jan Mattheus, Willem Cornelis Willems, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Deonijs Cornelis Willems van Besouw als man ende momboir van Geertruijt sijne huijsvrouwe, alle gesusteren dochteren wijlen Jan Cornelis Meeus ende Joostina voornoemt, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben, vande naervolgende parcheelen van erffgoederen, hen mits het overlijden hender voors. ouders aengecomen, inder vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts derwelcker d'voornoemden Gerit den sone, ende Willem Cornelis Willems nomine uxoris te deele bevallen is, ende sullen alsoo t'samen gemeijn ende onbedeelt hebben, houden ende erffelijck besitten, seeckere huijsinge ende schuere metten gronde vandien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vijff loopensaten ende een halff, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hoeven, aldaer tusschen erffenisse Cornelia dochtere wijlen Aert Cornelis Meeus aen d'een sijde noortwaerts, Jan Henrick Jan Daniels aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve vande kinderen Joost Hoirevoirts, ende metten westeneijnde aende gemeijne straet, mitsgaders alnoch de gerechte helfte onbedeelt in seeckere schuere waer van de wederhelft competeert t'voors. onmondich kint van Aert Cornelis Meeus, staende aende noorden sijde, halff op de voors. erve, ende halff op de erve vant voors. kint, los ende vrij, vuijtgenomen hier vuijt jaerlijcx te gelden drije vierde parten in drije guldens twee stuijvers ende acht penningen, waer van het resterende vierde part betaelt wert door 't voors. kint aende H: Geest van Tilborch, Item noch seven st. acht penn: ter saecke van reductie rogge op Lichtmis dach aenden rentmeester Boucholt, Item noch vijff duijten chijns, nochtans soo veel min ofte meer als denselven bevonden sal werden aen sijn Ex: den heere Grave van Grobendoncq op St. Stevens dach te betalen, ende sullen tot dien in vergelijckinge van cavelen halff april 1665 toecomende precijs aen het loth Pauwels den sone hier naer bedeelt vuijtreijcken de somme van drije hondert guldens eens, bovens alnoch vijfftich guldens eens aen het loth Denis den swager hier naer bedeelt mede halff april 1665 toecomende precijs sonder interest,

Waer tegens d'voornoemden Pauwels den sone te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, ierstelijck een parcheeltjen saeijlants, geheijten den Polder een loopensaet ende een quartier, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aende Hoeven aldaer tusschen erffenisse, Henrick Cornelissen van Eethen aen d'een sijde, Cornelis Anthonis Smolders aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende hoeve van d'heer Peter Lus, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheeltjen saeijlants een halff lopensaet ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse, Cornelis Janssen vanden Merenberch noort ende oostwaerts, de hoeve van d'heer Peter Lus suijtwaerts, ende de gemeijne straet westwaerts, ende eijntelijck noch een bleckelingh velt ses lopensaten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt aenden Ouden Dreijboom, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Matthijsen suijtwaerts, de weduwe Jan Henrick noortwaerts, Cornelis Adriaen Aert Fiers oostwaerts, ende de stroom de Leije westwaerts, los ende vrij, ende sal daerenboven in vergelijckinge van cavele halff april 1665 toecomende precijs van het voors. loth ontfangen de somme van drije hondert guldens eens sonder interest,

Waer tegens d'voorn. Cornelis den sone te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten een parcheel saeijlants drije lopensaten metter maete begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hoeven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis van Merenberch aen d'een sijde westwaerts, ende oock aenden suijden eijnde, de erve Denis Cornelissen hiernaer bedeelt met d'heer Peter Lus aen d'ander sijde oostwaerts, ende streckende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen te gedogen het wegen van het naervolgende loth met meer andere, ende sal alnoch in egalisatie van cavele ontfangen van het naervolgende loth St. Merten toecomende precijs de somme van t'seventich car: guldens eens sonder interest,

Ende waer tegens d'voornoemden Deonijs Cornelis Willemssen van Besouw nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierstelijck een parcheel saeijlants twee loopensaten metten maete begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse, het laeste geschreven loth westwaerts, d'heer Peter Lus noortwaerts, de weduwe Anthonis Henrick Hutten oostwaerts, ende de weduwe Cornelis Gerits van Gorp suijtwaerts, ende eijntelijck noch een parcheeltjen weijlants anderhalff loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Hermans aen d'een sijde suijtwaerts, Goijaert Jan Anthonis aen d'ander sijde noortwaerts, streckende met beijde de eijnde aende gemeijne straet, ende dit mette gerechticheijt van te wegen over de erve van d'voorn. Cornelis sijnen swager, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors. Deonijs in egalisatie van cavele aen het loth Cornelis sijnen swager hier voorens bedeelt St. Meerten toecomende vuijtreijcken sal de somme van t'seventich guldens eens, mits daer ..., wederom proffiteren de somme van vijfftich guldens eens vande eersten cavel Geert den sone ende Willem den swager hier voorens bedeelt,

Voorts is ondersproocken dat de voors. respectieve parcheelen van erven sullen wegen ende stegen als van outs, ende dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden de wegen, stegen, waterlaten ende gebuerlijcke rechten die deselve soude mogen subject sijn, ende oft geviele dat naermaels op d'een ofte d'andere aengecavelde deel eenigen verholen commer van renten chijnsen ofte pachten vuijtginge hier voorens niet benoemt, sullen de condividenten t'selve malcanderen gelijck helpen affdragen ofte aencopen naer lantrecht, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 26 september 1664, scabini vande Burcht, Stakenborch et Merenberch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832