Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-154r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoon sijn gecomen ende gecompareert, Jan sone wijlen Jan Adriaen Willems, daer moeder aff was Jenneken Jan Bueters, Jan Joost Geritssen de Beir, als man ende momboir van Angela sijn huijsvrouwe, ende Jan Corstiaen Jan Jacobs, als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, gesusteren, dochteren wijlen Jans ende Jennekens voornt., de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben, vande erffelijcke goederen, hen mits het overlijden van henne voors. ouders eenichsints aengecomen ende dat inder vuegen, forma ende manieren naer beschreven volgende,

Overmits de welcke d'voorn. Jan Joost Gerits de Beir nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal deselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren ierstelijck een parcheel saeijlandts een lopensaet ende drie quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt inden Roijenberch aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Jan Joosten d'een sijde, ende Peter Janssen vande Loo d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Joost Gerits de Beir, daer nochtans eenen ackerwech tusschen beijde loopt, ende metten anderen eijnde aende erve Goijaert Jan Goijaerts, ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen hoijbeemt int geheel vier lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als denselven gelegen is binnen de prochie vs. ter plaetse genaemt int Hoirnicxken, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Joost Haens d'een sijde, ende de Landtscheijdinge d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, streckende metten anderen eijnde aende erve van d'heer Peter Lus, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Jan Joost Gerits de Beir hier vuijt jaerlijccks gelden sal d'een helfte in eenen chijns aende Rentmeester Schuijle te betaelen staende, den welcke alhier ten huijse van Cornelis Cauwenberch ontfangen wert, importerende int geheel seven stuijvers nochtans soo veel min ofte meer als bevonden sal worden,

Ende waer tegens Jan den sone ende d'voorn. Jan Corstiaen Jan Jacobs nomine uxoris te deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, ierst de helfte onbedeelt in den hoijbeemt gelegen int Hoirnicxken, in het eerste loth naerder geexpresseert, Item noch eenen acker saeijlandts vier lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als den selve gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt aenden Heijcant, aldaer tusschen erffnisse ... d'een sijde, ende ... d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende gemeijnte, ende metten anderen eijnde aende ackerwech, ende eijntelijck noch het vierde part onbedeelt in ontrent twee lopensaeten moer, gelegen onder die prochie van Venloon, ter plaetse genaemt inde heer van Iserens staecken, los ende vrij, vuijtgenomen de wederhelft inde chijns aende rentmeester Schuijl te voldoen, ende tot dien alnoch acht penningen chijns aende gesworens alhier, boven t welcke ijder op het sijne de schouwen ende gebuerlijcke rechten sal moeten gedoogen ende onderhouden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 15 januarij 1665, scabini vander Burcht, van Pelt, vande Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832