Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-155v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, alsoo Peter Adriaen Jans in houwelijcken staet versaemt ende gealieert is geweest met Maria Jan Jan Daniels van Beurden ende dat deselve Maria sonder wettige geboirten naer te laeten dese werelt is comen te overlijden, sulcx dat naer den landrechte d'voors. Peter allen de erffgoederen door de voors. Maria metter doot ontruijmt ter tochte soude mogen blijven besitten, soo sijn voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen gecomen ende gecompareert d'voorn. Peter Adriaen Jans ter eenre, ende Jan ende Willem gebroederen, Marten Adriaen Martens de jonge als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe ende Jan Adriaen Martens als man ende momboir Henricxken sijne huijsvrouwe, gesusteren kinderen wijlen Jan Jan Daniels van Beurden voors. als erffgenaemen vande voors. Maria ter andere sijde, dewelcke hebben bekent bekennende midtsdesen metten anderen gemaect ende aengegaen te hebben seecker minnelijck ende vriendelijck contract ende accoird van vuijtcoop, nopende de voors. erffelijcke goederen door d'voors. Maria metter doot ontruijmt ende dat inder forme ende manieren hier naer beschreven volgende, te weten dat de voors. tweede comparanten datelijck sullen hebben aenveerden ende erffelijck possideren seeckeren hoijbeemt ses lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als den selven gelegen is int Gilse Broeck ter plaetse genaempt de Hooijweije aldaer tusschen erffenisse Jan sone wijlen Jan Jan Daniels van Beurden voornooemt aen d'een sijde westwaerts ende Jan Goijaert Willems Veramelvoirt aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende stroom de Leije, ende metten suijden eijnde aende erve van ... ende sal daerenboven d'voorn Peter alnoch gehouden sijn ende belooft midtsdesen aende voors. tweede comparanten vuijt te reijcken de somme van twee hondert ende vijfenseventich guldens te weten de gerechte helft van de ... vastenavont toecomende ende de wederhelfte prima meij daer aen volgende respective sonder interest waermede de voors. tweede comparant volcomentlijck hebben gerenuntieert ende gedesisteert op allen de voordere goederen soo haeffelijck als erffelijcke geene altoos vuijtgescheijden door d'voors. Maria metter doot eenichsints ontruijmt ende achtergelaten met opdragen overgeven ende affgaen daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, sonder daeraen eenige de minste actie of pretentie te hebben ofte te behouden in eeniger manieren, verbindende parthijen ... inde tot naercominge van allen t'gene voors. is henne respective persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende onder voluntaire comdemnatie sonder argelist actum et scabini ut supra (17 januarij 1665 scabini van Pelt et vanden Brouck)Zoeken in website: De Hasselt voor 1832