Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-169v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat ophuijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan, ende Gerit gebroederen sonen wijlen Niclaes Gerit Laureijssen, daer moeder aff was Cornelia Denis Daniels met Jenneken henne suster weduwe wijlen Willem Jan Adriaens voor hen selven, ende Adriaen Gijsberts Hoevenaer als momboir met vs Jan noch als toesiender over de onmondige voorkinderen Gerits voors. daer moeder aff was Lijsbeth Gijsbert Hoevenaers, mitgaders Cornelis Jan Adriaens als momboir, ende d'voorn. Gerit noch als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Willem Jan Adriaens voors. daer moeder aff is Jenneken voornt. de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben van de erffgoederen hen mits het overlijden hender voors. ouders aengecomen, ende dat inder vuegen forme ende manieren naer beschreven volgende

Overmits der welcker d'voorn. Gerit den soone met de voors. momboirs van sijne voorkinderen te deele bevallen is, ende sullen deselve conform den landrechte alsoo voor henne portie hebben, behouden ende possideren, Ierst de nieuwe huijsinge metten gronde van dien, ende de gerechte helfte min een halff lopensaet vande aenstede ende erffenisse daer aenliggende ende daertoe behoorende bedeelt aende westensijde int geheel vijff lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse der weduwe Jan Willem Cornelissen waer beneffens dit deel affgepaelt sal worden aen d'een sijde westwaerts, die weduwe Cornelis Jan Michiels oost ende noortwaerts, ende die gemeijne straet suijtwaerts, Ende eijntelijck noch die gerechte helfte in een parcheel erven bestaende in saeij ende weijlant, int geheel vijff lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnendie prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen die gemeijnte waer beneffens dese helft affgepaelt sal worden d'een sijde, ende tusschen erffenisse Peter Hensen de jonge d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Daniel Joost Daniels, ende metten anderen eijne aende gemeijne straet, ende is conditie dat tusschen het voors. nieuwt huijs, ende het out huijs inde naervolgenden cavel gementioneert, sal blijven eenen wech tot gemeijn gebruijck inder vuegen den selven affgepaelt sal worden, den welcke opde erve van het out huijs eenen voet verder ingelecht sal worden als wel op dit voors. loth, los ende vrij, vuijtgenomen dat hier vuijt jaerlijcx aende Taeffele vande Heijlige Geest binnen Tilborch sal werden betaelt een erffrente van twee gulden vijfthien stuijvers, Item noch een hondert ende vijftich gulden capitael aen Lijsbeth Wouter Jan Vrancken, Item vijftich gulden capitael aen Peter Daniels mette intrest daer aff in toecomende te vervallen, ende daerenboven alnoch in vergelijckinge van cavelen St Jacob eerstcomende precijs aen het navolgende loth Jan den sone bedeelt vuijt te reijcken de somme van vijffendertich guldens eens.

Waertegens Jenneken de dochter mette momboirs van haere kinderen te deele bevallen is, ende sullen derselve alsoo conform den landrechte voor henne portie hebben behouden ende blijven besitten, eerst het out huijs metter gerechte helfe ende een halff lopensaet vander aenstede ende erffenisse aff te paelen aende oostensijde beneffens de erve der weduwe Cornelis Jan Michiels voornt. Ende eijntelijck noch die gerechte helfte in het parceel erven van ontrent vijff lopensaeten aff te paelen beneffens erffenisse Peter Hensen de jonge voornt., respective op het eerste loth naerder geexpresseert, los ende vrij, vuijtgenomen dat de voors. Jenneken ende haere kinderen sullen gehouden sijn in vergelijckinge van cavele vuijt te reijcken aen het loth Jan haeren broeder hier naer bedeelt de somme van een hondert ende vijfthien guldens St. Jacob eerstcomende precijs sonder intrest te betaelen,

Ende waer tegens Jan den sone te deele bevallen is ende sal derselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren Ierst den timmer van seecker schop staende voor de aenstede, omme tselve voor prima april eerstcomende te ruijmen, Item noch eenen acker saeijlandts vier lopensaeten of daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als den selven gelegen is binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse der weduwe Peter Hensen de oude d'een sijde, ende Peter Hensen de jonge meergenoemt d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, Ende eijntelijck noch een heijbodemken twee lopensaeten of daerontrent groot sijnde, gelegen onder die prochie van Venloon ter plaetse genaemt de Baen achter de heer van IJseren Moer, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gerit Laureijssen d'een sijde, ende ... los ende vrij, vuijtgenomen dat de vs. Jan hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen winchijns van 16 1/4 stuijver op St Dionijs dach aen N. van Eeckelschot te voldoen, ende tot dien alsnoch eenen penning chijns aende kinderen Mr. Dirck Coomans tot Loon, ende sal daerenboven d'voors Jan St. Jacob eerstcomende precijs, sonder intrest in egalisatie van cavelen ontfangen, ierts van het loth Gerit sijnen broeder hier vorens bedeelt de somme van vijffendertich guldens, ende noch op het loth van Jenneken sijne suster een hondert vijffhien car: guldens eens, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (10 februarij, vander Burcht, Stakenborch et Merenberch).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832