Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-173r

Anna dochtere wijlen Denis Marten Jans, geassisteert met Marten haere broeder, ende gecozen voocht in desen, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven, ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Gerit Peter Cocken, een parcheel saeijlants, vijff quartier metter maete begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper aen d'een sijde ende Jan Denis Marten Jans d'ander sijde, streckende metten eene eijnde aende erve Ego Gijsberts de With, ende metten andere eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij soo sij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum scabini ut supra ().




Zoeken in website: De Hasselt voor 1832